orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Z dniem 1 lipca 1992 roku do życia powołana została Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Rybniku rozkazem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Feliksa Deli. Powstała ona na bazie istniejącej zawodowej straży pożarnej w Rybniku.
Jednak początki ochrony przeciwpożarowej w Rybniku sięgają drugiej połowy XIX wieku, kiedy władze miejskie postanowiły zorganizować pomoc przeciwpożarową. Było to spowodowane częstymi i bardzo groźnymi pożarami wybuchającymi na terenie miasta.

W 16-stym stuleciu 13 czerwca, miasto Rybnik spłonęło całkowicie. Wielkie pożary, jakie przy ówczesnej zabudowie często się zdarzały powodowały, że każdorazowo zabudowania te ulegały całkowitemu spaleniu lub zniszczeniu i nie nadawały się do odbudowy.

binary binary1

pożar zabudowań widziany oczami rysownika

 

Historia rybnickiej straży pożarnej autorstwa Michała Palicy została opisana w artykule Tygodnika Rybnickiego Wydawnictwa Nowiny: część I z 21 kwietnia 2009 roku - nr 16 (128) oraz część II z 28 kwietnia 2009 roku - nr 17 (129).


Poczatki pożarnictwa w Rybniku  Pierwsza Straż Pożarna w Rybniku

Na skutek dużej ilości pożarów w drugiej połowie XIX w. władze miejskie postanawiają zorganizować własną pomoc przeciwpożarową, opartą na praktycznym, powszechnym podłożu prawnym pod jednolitym kierownictwem. W dniu 29 czerwca 1875 r. dyrektor kopalni Hoffman, burmistrz Fuchs, sędzia okręgu Król oraz fabrykant A. Prager zwołują zebranie otwarte wszystkich mieszkańców Rybnika, aby wspólnie zadecydować o utworzeniu " Towarzystwa Przeciwpożarowego i Ratunkowego" w Rybniku. Opracowano "Ustawę Prawną" Towarzystwa, którą władze miejskie zatwierdziły 6 lipca 1875 roku. Pierwszym wyposażeniem straży były: 3 sikawki, 100 mb węża tłocznego, 1 transporter około 20 stóp węża ssawnego oraz bosaki i kopacze.

woz

zaprzęg pożarniczy - jeden z pierwszych zaprzęgów pożarniczych stosowanych w strażach pożarnych

Dla szybszego alarmowania straży pożarnej, na wypadek zagrożenia pożarowego, w listopadzie 1876 r. podzielono miasto na 5 obwodów, w których urządzono punkty alarmowe, posiadające łatwo dostępne dzwonki i inne instrumenty alarmowe.
Pierwsza remiza strażacka mieściła się za kościołem ewangelickim (obecnie ul. Klasztorna). Towarzystwo korzystając z zaliczki amortyzacyjnej w wysokości 1500 marek z "Provinziel-Stadte-Feur-Sozitat" zleciło w 1877 r. rozpoczęcie budowy nowej remizy na tzw. "Świńskim Targu" (obecnie ul. Chrobrego).
Z funduszu władz miejskich zakupiono:
- w 1878 r. 4-ro kołowy wóz drabinowy, drabiny przystawne, 20 wiader brezentowych i wózek na węże tłoczne,
- w 1879 r. dwu kołową sikawkę przenośną "G. A. Jancke - Lipsk", która była czynna do 1939 r., wór ratunkowy, drabinę dwuczęściową na dwu kołowym wózku "Magirus-Ulm" oraz aparat przeciwdymny.

Władze miejskie 7 lipca 1881 r. wydają "Statut miejscowy", w którym uregulowano sprawę przymusowej straży pożarnej, dając poszczególnym osobom możliwość wykupienia się z tego obowiązku, przez zapłacenie pewnej kwoty na rzecz straży.
W dniach 23, 24, 25 czerwca 1900 roku OSP Rybnik obchodziła uroczyście swoje 25-lecie istnienia, na które zaproszono 67 OSP należących do Związku, 30 OSP nie należących do Związku i 10 straży pożarnych zagranicznych. W tym czasie OSP Rybnik liczyła 82 czynnych członków.
Przez 25 lat pracowano mozolnie i wytrwale nad strukturą wewnętrzną straży pożarnej w Rybniku, stwarzając jej tym samym pewne podstawy prawne i zapewniając materialne utrzymanie. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, starano się o uzyskanie zezwolenia na wybudowanie nowej odpowiednio przystosowanej remizy strażackiej, ale wojna rozpętana w 1914 roku, całkowicie przekreśliła nadzieję na zrealizowanie tego projektu.
Po wojnie drugiego lutego 1923 r. całkowicie przejęto władzę w ręce polskie i wprowadzono rozkazodawstwo i regulaminy w języku polskim. W niedzielę 19.07.1925 r. OSP miasta Rybnik, spokojnie choć skromnie obchodziła swój 50-cio letni jubileusz istnienia.
W 1926 r. doczekano się ostatecznego załatwienia nowego pomieszczenia na remizę strażacką. Wyznaczono ją przy ul. Chrobrego 15, gdzie dobudowano III piętrową wspinalnię. Remiza ta służyła rybnickiej straży do 1969 r. kiedy to wybudowano nową strażnicę przy ul. Findera 4 (obecnie ul. Św. Józefa 4).

remiza

załogi rybnickiej Straży Pożarnej na tle strażnicy przy ulicy Chrobrego

Lata 1930 - 1933 były początkiem wewnętrznego unormowania i pewnej stabilizacji szeregów OSP Rybnik. Przeszkolono i wymieniono kadrę oficerską i podoficerską, mianowano nowych funkcyjnych co podniosło dyscyplinę i skuteczność działania w akcjach ratowniczych.
W dniach 21 i 22.09.1935 r. OSP Rybnik obchodziła swoje 60-lecie. W 1937 r. utworzono drużynę żeńską składającą się z 10-ciu członkiń. Ostatnie posiedzenie Zarządu OSP Rybnik przed wybuchem II wojny światowej odbyło się 19 czerwca 1939 r.
Rybnik został wyzwolony 26 marca 1945 r. Strażacy zastali spaloną remizę i cały sprzęt. W dniu 11 czerwca 1945 r. o godz. 14.00 w Miejskich Zakładach Technicznych (późniejsze MPGKiM) odbyło się pierwsze po wojnie zebranie OSP Rybnik. Strażacy ruszali do akcji gaśniczych we własnych ubraniach i butach, z darowizny PCK otrzymali podstawowy sprzęt gaśniczy. W latach 1947 - 1950 następuje dalsze doposażenie rybnickiej straży w sprzęt przeciwpożarowy. 

Lata 1950-1991

 

Dzieje rybnickiej Straży Pożarnej w latach 1950 - 1991

W roku 1950 nowa ustawa o ochronie przeciwpożarowej zmienia w zasadniczy sposób dotychczasową strukturę organizacyjną pożarnictwa w Polsce. W Rybniku zorganizowano Zawodowe Pogotowie Straży Pożarnej, które następnie z dniem 1 stycznia 1955 r. przeorganizowano w Zawodową Straż Pożarną.

remiza1

rybniccy pożarnicy na tle bramy garażowej strażnicy przy ulicy Chrobrego

remiza2

nowy budynek straży pożarnej przy ulicy Findera (obecnie ulica Świętego Józefa) z roku 1970

nowa1 nowa2 nowa3

widok strażnicy z roku 2005

Od 1972 Komenda była filią Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Katowicach i szkoliła corocznie około 200 szeregowych funkcjonariuszy pożarnictwa z terenu całego województwa.
Po reorganizacji w 1975 z Komendy Miejskiej i Komendy Powiatowej zostaje utworzona Rejonowa Komenda Straży Pożarnych jako jednostka administracyjna i Zawodowa Straż Pożarna jako jednostka operacyjna, je teren działania obejmuje miasta Rybnik, Żory, Knurów, miasto i gminę Czerwionka-Leszczyny oraz gminy Gaszowice, Świerklany, Suszec i Kornowac.
Dzięki pomocy władz wojewódzkich i lokalnych ZSP w Rybniku otrzymuje coraz lepszy sprzęt umożliwiający skuteczne prowadzenie interwencji. We wprowadzonym przez KW PSP Katowice współzawodnictwie pomiędzy jednostkami województwa Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Rybniku zajmuje czołowe miejsca. Osiągnięcia uzyskane przez funkcjonariuszy KR PSP i ZSP wyróżnione zostają nadaniem sztandaru.

sztandar

uroczyste nadanie sztandaru dla Zawodowej Straży Pożarnej na rybnickim rynku

W uroczystości nadania sztandaru Zawodowej Straży Pożarnej w Rybniku uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Straży Pożarnych - pułkownik Włodzimierz Tessar.
W 1986 Jednostka została wyposażona w nowoczesny podnośnik "BRONTO - SKYLIFT" o wysięgu 50 m oraz ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy STEYR-ROSENBAUER (GCBA 11/50). Od tego czasu rybniccy strażacy mają możliwość prowadzenia akcji nawet na najwyższych obiektach naszego miasta.

bronto

podnośnik hydrauliczny 50 metrowy
 
styer
 
ciężki samochód gaśniczy

W dalszych latach następuje rozbudowa strażnicy i garaży.

Lata 1992-1996

 


 

Dzieje Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu rybnickiego po 1991 roku

W dniu 24 sierpnia 1991 r. weszła w życie ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Na podstawie art. 11 w/w ustawy, Minister Spraw Wewnętrznych, rozporządzeniem w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania Komend Rejonowych PSP, powołał z dniem 1 lipca 1992 roku Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku i określił zasięg jej działania dla:
- miasta Rybnik,
- miasta Żory,
- gminy i miasta Czerwionka -Leszczyny,
- gminy Gaszowice,
- gminy Lyski,
- gminy Świerklany.

Komendant Główny PSP - st. bryg. inż. Feliks Dela zatwierdził statut KR PSP w Rybniku oraz powołał mł. bryg. mgr inż. Jana Srokę na stanowisko Komendanta Rejonowego. Jego zastępcą został mł. bryg. mgr inż. Antoni Jureczka.

Na dzień 1 lipca 1992 r. w rybnickiej komendzie zatrudnionych było 76 strażaków. Komendzie Rejonowej w Rybniku podlegały dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze, z siedzibą w Rybniku (kat. "B") i Żorach (kat. "D"). W rejonie operacyjnym komendy działało w sumie 48 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które to wraz z jednostkami PSP walczyły z pożarami lasów pod Olkuszem i Kuźnią Raciborską. Powstały 26 lipca 1992 r. pożar w okolicach Kuźni Raciborskiej okazał się największym w historii Europy, strawił ponad 9700 ha lasu.

W dniu 7 listopada 1992 roku gościem Komendy Rejonowej PSP w Rybniku był Arcybiskup Katowicki Damian Zimoń w towarzystwie Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. Pamiątką owej wizyty jest list Arcybiskupa dla rybnickich strażaków, oraz kilka zdjęć z wykonanych podczas wizytacji.

zimon1

list Arcybiskupa do rybnickich strażaków

 

zimon2

wizyta Arcybiskupa Katowickiego w KR PSP Rybnik

W 1993 roku zostało oddane do użytku nowoczesne na owe czasy Rejonowe Stanowisko Kierowania w KR PSP w Rybniku. Fakt ten spowodował wizyty wielu delegacji strażaków z całego kraju. Do JR-G Rybnik trafiły tego roku także dwa samochody ratownictwa-technicznego:
- IVECO Astra - ciężki samochód ratownictwa technicznego,
- VW Transporter - lekki samochód ratownictwa drogowego.

transpoter

samochód lekki ratownictwa drogowego - SLRd

 

image13

samochód ratownictwa technicznego - SRt

Pierwszy z nich został zakupiony ze środków Elektrowni "Rybnik", natomiast drugi został przekazany przez KW PSP w Katowicach. W roku 1994 zakończono rozbudowę strażnicy w części JR-G, oraz przebudowano dach obiektu KR PSP w Rybniku.

Kolejny rok rozpoczął się od powstania dwóch nowych jednostek OSP w rejonie operacyjnym KR PSP w Rybniku. Były to jednostki OSP Rybnik-Niewiadom oraz OSP Jejkowice. Tym sposobem na naszym obszarze działania funkcjonowało już 50 jednostek OSP.
W maju 1995 roku, na funkcję Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" został wybrany ówczesny z-ca dowódcy JR-G Rybnik mł. asp. Stanisław Kocur.
Z dniem 1 lipca 1995 roku, 10 jednostek OSP z naszego rejonu zostało włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczystości te odbyły się w Świerklanach w obecności Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach st. bryg. inż. Jana Kusia oraz Prezydentów Miast, Wójtów i innych przedstawicieli władz samorządowych.
W dniu 7 sierpnia 1995 roku jednostkę naszą odwiedził Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Marian Krzaklewski.

krzaklewski

Pan Krzaklewski w towarzystwie rybnickich strażaków w Rejonowym Stanowisku Kierowania

Z dniem 15 kwietnia 1996 roku z funkcji Komendanta Rejonowego odszedł bryg. Jan Sroka, a na stanowisku tym zastąpił go mł. kpt. inż. Erwin Jaworudzki. Były Komendant został Z-cą Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa w KG PSP w Warszawie.

sroka sroka1

uroczyste pożegnania bryg. Jana Sroka

Pozyskano w 1996 roku sprzęt nurkowy z likwidowanych Nadwiślańskich Jednostek Wojska Polskiego: łączność przewodowa, maski pełnotwarzowe, 6 kompletów wyposażenia osobistego nurka (m.in. skafandry suche i urządzenia ratowniczo-wypornościowe tzw. jakety).

W roku 1996 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 689 razy. Wśród nich było 431 pożarów, 248 miejscowych zagrożeń oraz 10 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń.

Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:

 • 2 czerwca 1996 roku, godz. 16:28 - rozszczelnienie parownika instalacji amoniakalnej - Rybnik, ul. Zamkowa. Po napełnieniu instalacji parownika rybnickiego browaru nastąpiło rozszczelnienie, w którego wyniku nastąpił wyciek około 50 kg amoniaku. Działania trwały 3 godziny i 12 minut.
 • 11 lipca 1996 roku, godz. 9:45 - rozlewisko wodne - Czuchów, ul. Cmentarna. W wyniku wycieku z rurociągu 800 mm, utworzyło się rozlewisko o wymiarach 150 m x 100 m i średniej głębokości około 0,5 m. Działania zakończono następnego dnia o godzinie 19:45.
 • 21 grudnia 1996 roku, godz. 21:24 - rozszczelnienie wagonu cysterny z amoniakiem - Rybnik, bocznica kolejowa Rybnik-Towarowy. Po stwierdzeniu nieszczelności cysterna została przetoczona na tor boczny. Na miejsce zdarzenia przybyła specjalistyczna ekipa Zakładowej Służby Ratowniczej Zakładów Azotowych z Kędzierzyna Koźla, która dokręciła uszkodzony zawór główny i dwa zawory pomocnicze. Działania trwały 4 godziny i 21 minut.
Lata 1997-2003  
ROK 1997

W dniu 25 maja 1997 roku na stadionie MOSiR w Żorach-Roju odbył się Turniej Piłkarski z udziałem reprezentacji JRG okręgu rybnickiego. Zwycięzcą turnieju została drużyna KM PSP z Wodzisławia Śląskiego.

W tym samym roku do użytku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Rybniku przekazano samochód Lublin II (przystosowany rok później na lekki samochód przeciwgazowo-dymowy). Ze środków Komendy Głównej zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz 812D Vario z zabudową firmy Schmitz (GLBA 0,7/1).
Natomiast na potrzeby Komendy zakupiono samochód operacyjny Polonez Caro.

glba_mercedes

lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz 812D Vario

 

meteor_hi_ex

przewoźny spalinowy agregat piany lekkiej Meteor HI EX 200 SAP

 

polonez

lekki samochód operacyjny Polonez Caro

W budynku rybnickiej Komendy w 2007 roku wymieniono kotły centralnego ogrzewania na kotły gazowe (wcześniej w 1995 roku przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania).

W roku 1997 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 1181 razy. Wśród nich było 538 pożarów, 633 miejscowych zagrożeń oraz 10 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń. Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:

 • lipiec 1997 roku - akcja powodziowa na terenie powiatów wodzisławskiego i raciborskiego. Od 5 lipca 1997 roku intensywne opady deszczu dały początek katastrofalnej w skutkach powodzi, kilkugodzinna ulewa przemieniła potoki górskie w rwące rzeki. W wyniku tego nastąpiło gwałtowne wezbranie wód rzek i strumieni oraz przyrost poziomu wody w zbiornikach retencyjnych - konieczny był zrzut wody. Osią rozlewu było koryto Odry i jej dopływy. Na terenie 14 województw w działaniach ratowniczych wzięło ponad 15500 strażaków.
 • 31 października 1997 roku, godz. 14:06 - rozszczelniona cysterna z olejem napędowym - Rybnik, ul. Jankowicka. W trakcie opróżniania cysterny z olejem napędowym nastąpiło złamanie podpory naczepy (cysterny), spowodowało to uderzenie zbiornika o podłoże i uszkodzenie (rozerwanie) płaszcza cysterny. Działania trwały 4 godziny i 11 minut.

ROK 1998

Od 1998 roku w KR PSP w Rybniku działa serwis francuskiej firmy sprzętu ochrony dróg oddechowych.

W JRG Rybnik Rozkazem nr 1/98 Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach powołano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego (rok 1998). Kierownikiem Grupy został Pan Andrzej Wieczorek.
W tym samym roku oficjalnie przekazano w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu samochody z Służby Ratownictwa Technicznego (THW) Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Do JRG Rybnik trafił Mercedes 911 z 1983 roku - karosacja Wackenhut. Samochód pierwotnie koloru niebieskiego został przemalowany i przystosowany do działań ratownictwa wodno-nurkowego. Wcześniej Grupa używała samochódu Lublin II (przystosowany później na lekki samochód przeciwgazowo-dymowy).

mercedes

średni specjalny samochód ratownictwa wodnego Mercedes 911

Jesienią otrzymano z Komendy Głównej PSP przyczepę do przewozu łodzi Niewiadów N610, sześcioosobową płaskodenną łódź aluminiową Quicksilver 500 SF z silnikiem zaburtowym Merkury Mariner 30 Jet o napędzie strugowodnym oraz sześcioosobową łódź hybrydową (ponton) Sportis M-4300 z silnikiem zaburtowym Johnson 35 o napędzie śrubowym.

quicksilver niewiadow sportis

łódź Quicksilver 500 SF z silnikiem Merkury Mariner 30 Jet, przyczepa do przewozu łodzi Niewiadów N610
oraz łódź hybrydowa (ponton) Sportis M-4300 z silnikiem Johnson 35

Na podwoziu samochodu Lublin II (wcześniej używany przez nurków) utworzono lekki specjalny samochód przeciwgazowo-dymowy wyposażonego w zapasowe maski pełnotwarzowe i aparaty powietrzne ochrony dróg oddechowych z butlami. Zastąpił on dotychczasowy samochód SLDł marki Żuk przekazany do OSP Golejów.

lublin2

lekki specjalny samochód przeciwgazowo-dymowy Lublin II

W tym roku uroczyście otworzono nową strażnicę w Żorach, natomiast w garażach rybnickiej straży zabudowano instalację wyciągową spalin z samochodów.

W roku 1998 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 906 razy. Wśród nich było 573 pożarów, 330 miejscowych zagrożeń oraz 3 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń. Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:

 • 22 października 1998 roku, godz. 17:46 - rozszczelnienie zaworu upustowego zbiornika amoniaku - Rybnik, ul. Zamkowa. W wyniku rozszczelnienia w rybnickim browarze zaworu upustowego zbiornika ciekłego amoniaku instalacji chłodzącej nastąpił wyciek amoniaku w ilości około 30 litrów. Działania trwały 2 godziny i 54 minuty.
 • 19 listopada 1998 roku, godz. 8:14 - rozszczelnienie zaworu spustowego cysterny kolejowej z amoniakiem - Rybnik, ul. Kwiatowa. W wyniku nieszczelności zaworu głównego cysterny przewożącej 46018 kg amoniaku płynnego, doszło do wycieku około 10 kg amoniaku na stacji kolejowej Rybnik-Towarowy. Na miejsce zdarzenia przybyła ekipa Ratownictwa Chemicznego Zakładów Azotowych w Kędzierzynie. Działania trwały 3 godziny i 52 minuty.

 

ROK 1999

Z dniem 1 stycznia 1999 roku rozpoczęła działalność Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Dotychczas organizacyjnie związana z Komendą Rejonową PSP w Rybniku Jednostka Ratowniczo-Gaśniczej w Żorach została przydzielona do nowo powstałej Komendy Miejskiej PSP w Żorach.

Ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach zakupiono sześcioosobową łódź hybrydową (ponton) Yamaha 380 z silnikiem zaburtowym Yamaha 15 FMA o napędzie śrubowym.
Pozyskano także lekki specjalny samochód kwatermistrzowski Renault Kangoo.

renault_kangoo

lekki specjalny samochód kwatermistrzowski Renault Kangoo

W roku 1999 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 923 razy. Wśród nich było 603 pożary, 279 miejscowych zagrożeń oraz 36 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń. Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:

 • 28 maja 1999 roku, godz. 18:25 - pożar hali produkcyjnej - Szczejkowice, ul. Gliwicka. Spaleniu uległ osprzęt hali produkcyjnej, w tym: 6 silników elektrycznych, 2 szt. otuliny destruktorów, mierniki temperatury, sterowanie elektryczne hali, spawarka elektryczna oraz 10 okien wraz z wentylatorami. Wewnątrz hali odpadło ok. 500 m2 tynku. Działania 3 zastępów JRG Rybnik - 10 ratowników oraz 3 jednostek OSP - 18 osób trwały 130 minut.
 • 8 czerwca 1999 roku, godz. 20:55 - plama substancji ropopochodnej na Zalewie Rybnickim. Działania zastępów straży pożarnych polegały na określeniu wielkości rozlewiska (około 500 x 20 metrów), sprawdzeniu rzek Ruda i Nacyna, rozłożeniu zapory QS-50 (200 mb) w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się rozlewiska. W działaniach uczestniczyły również jednostka OSP i zastęp JRG Syrynia. Działania zakończono 11 czerwca 1999 roku o godz. 12:51.
 • 24 czerwca 1999 roku, godz. 17:35 - plama oleju na zbiorniku melioracyjnym - Rybnik, ul. Podmiejska. Działania zastępów straży pożarnych polegały na określeniu powierzchni rozlewiska, ustalaniu przyczyny skażenia, założeniu tam oraz rękawów sorpcyjnych (ok. 60 m), patrolowaniu łodzią motorową głównego zbiornika Elektrowni Rybnik, rozłożeniu tamy parkanowej (60 m), usuwaniu oleju czerpakami (zebrano łącznie ok. 600 litrów mieszaniny wody i oleju) oraz przeprowadzono jego neutralizację. Akcję zakończono na podstawie wyników Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska 28 czerwca 1999 roku o godz. 18:30. Obszar zanieczyszczony objął powierzchnię około 10 tys. m2.
 • 28 października 1999 roku, godz. 10:20 - zanieczyszczenie rzeki Ruda cieczą ropopochodną powstałe na terenie miasta Żory. Działania jednostek PSP polegały na założeniu sześciu tam na rzece - rękawy sorpcyjne - w miejscu na granicy powiatów Rybnickiego i Żorskiego, przy ujściu rzeki do stawu Kotewka oraz przed zbiornikiem Elektrowni Rybnik. Łącznie zużyto 100 mb rękawów, a teren objął powierzchnię około 60 tys. m2. W dniu 3 listopada 1999 roku, godz. 15:00 zakończono akcję.

 

ROK 2000

W 2000 roku pozyskano średni specjalny samochód z drabiną o max. wysięgu 37 metrów na nadwoziu Iveco - karosacja Magirus (obsada 3 ratowników). Wyposażenie stanowią: nosze ratownicze, działko wodne, armatura wodna, aparaty ochrony dróg oddechowych, spalinowa pilarka łańcuchowa do cięcia drewna i najaśnice. Poprzedni samochód marki Magirus Deutz Mercur 150D11 z drabiną mechaniczną 30 m został przekazany do JRG Knurów.

iveco

średni specjalny samochód z drabiną mechaniczną na nadwoziu Iveco

W Jastrzębiu Zdroju na Stadionie Miejskim odbył się coroczny Turniej piłki nożnej. Gospodarzem w roku 2000 był tamtejszy Komendant Miejski PSP.

W roku 2000 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 951 razy. Wśród nich było 506 pożarów, 383 miejscowych zagrożeń oraz 62 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń. Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:

 • 25 października 2000 roku, godz. 1:26 - pożar fermy drobiu - Szczejkowice, ul. Palowicka. Pożarem objęte zostały trzy budynki fermy drobiu - o wymiarach 100 x 12 x 3,5 m każdy. Na terenie fermy, grupa dochodzeniowo-śledcza Komendy Miejskiej Policji w Rybniku znalazła butelki z benzyną w dwóch innych budynkach. Straty wstępnie oszacowano na około 800 tys. zł (uratowano mienie wartości około 1 mln zł). W akcji kierowanej przez kpt. Erwina Jaworudzkiego - Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku brało udział 13 zastępów PSP - 50 ratowników (zastęp z JRG Wodzisław Ślaski i plutony gaśnicze z JRG Gliwice i JRG Tychy) oraz 17 jednostek OSP - 81 osób (w tym 7 jednostek spoza terenu powiatu). Działania trwały 10 godzin i 4 minuty.

 

ROK 2001

W roku 2001 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 1125 razy. Wśród nich było 614 pożarów, 480 miejscowych zagrożeń oraz 31 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń.

Na przełomie lipca i sierpnia Batalion ŚLĄSK wraz z dwoma zastępami JRG Rybnik (GCBA 5/32 oraz SRt - 8 ratowników) bronił przez blisko tydzień miasto Sandomierz przed powodzią.

sandomierz-2001

obozowisko Batalionu Śląsk w Sandomierzu (zdjęcie pochodzi ze strony KM PSP Żory)

W 2001 roku coroczny Turniej o Puchar Komendanta PSP został zorganizowany przez KM PSP Żory na stadionie MOSiRu w Żorach, przy ul. Wolności.

 

ROK 2002

Od roku 2002 Kierownikiem Grupy Wodno-Nurkowej został funkcjonariusz tutejszej Komendy Mirosław Liszka.

W tym roku przeprowadzono wymianę wszystkich bram garażowych od strony ulicy Świętego Józefa.

W roku 2002 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 1493 razy. Wśród nich było 758 pożarów, 699 miejscowych zagrożeń oraz 36 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń. Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:

 • 5 maja 2002 roku, godz. 16:10 - pożar Rafinerii Trzebinia. W wyniku uderzenia pioruna zapalił się zbiornik z ropą naftową o pojemności 10000 m3. Decydujące natarcie na ognisko pożaru przeprowadzono śląską i małopolską kompaniami Centralnego Odwodu Operacyjnego PSP (13 działek wodno-pianowych o dużej wydajności). Z JRG Rybnik udział wzięły dwa zastępy GCBA 5/32 oraz GCBA 11/50 - 8 ratowników
 • 4 września 2002 roku, godz. 6:50 - zawalenie się ściany budynku - Świerklany, ul. Rycerska. W wyniku prowadzonych prac remontowych (wykonywanie wykopu w celu odsłonięcia fundamentów budynku) nastąpiło zawalenie się ściany zewnętrznej budynku oraz stropów pierwszej kondygnacji. W miejscu zawalenia się ściany znalazły się 4 osoby, z czego jedna pracująca w wykopie poniosła śmierć na miejscu. Akcja trwała 3 godziny i 25 minut.
 • 4 września 2002 roku, godz. 10:11 - wypadek samochodu pożarniczego - Rybnik, ul. Boguszowicka. Pojazd JRG Rybnik Renault GBA 2/17 w trakcie powrotu z akcji w Świerklanach uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 5 funkcjonariuszy PSP. Akcja trwała 7 godzin i 29 minut.

 

ROK 2003

Podczas ćwiczeń nurkowych 28 lutego 2003 roku na zbiorniku "Pogoria III" w Dąbrowie Górniczej doszło do wypadku. Te wydarzenie dla Polskiej Agencji Prasowej tak relacjonował ówczesny Śląski Komendant Wojewódki PSP starszy brygadier Janusz Skulich:
"To było rutynowe, okresowe szkolenie specjalistycznej grupy płetwonurków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Nurkowie wykonywali określone zadania techniczne pod lodem". (...) "W pewnym momencie strażacy asekurujący nurków zaobserwowali gwałtowne szarpanie liny. Poprzez linę (umówionym sposobem - PAP) spytali nurków, czy potrzebują pomocy. Ponieważ nie było odpowiedzi, natychmiast wyciągnęli ich na powierzchnię". (...) "Wszystko wskazuje na to, że był to wypadek".
Wypadkowi uległa para: 33-letni strażak i 40-letni nurek od dawna współpracujący ze strażakami. Natychmiast podjęto reanimację. Śmigłowcem i karetką pogotowia ratunkowego przetransportowano ich do szpitali w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej.
Po długotrwałym leczeniu obaj wrócili do pełni zdrowia, a poszkodowany funkcjonariusz nadal pełni służbę w tutejszej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

W dniu 30 maja podczas uroczystej zmiany służbowej przeszedł na emeryturę Zastępca Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. mgr inż. Antoni Jureczka.

jureczka

st. bryg. mgr inż. Antoni Jureczka - pierwszy z lewej

W dniu 11 lipca na boisku w Wielopolu odbył się turniej piłkarski z udziałem drużyn Nadleśnictwa Rybnik, Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej. Po bardzo pasjonujących meczach zwycięstwo odnieśli zawodnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Drugie miejsce zajęła reprezentacja rybnickiej Policji. Natomiast mecz o trzecią lokatę zakończył się zwycięstwem Straży Miejskiej. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Wojciech Motyka - bramkarz, Dariusz Orłowski, Marek Breitkopf, Bogumił Pietrzak, Bogusław Łabędzki, Grzegorz Brzozowski - kapitan, Andrzej Gembalczyk, Zenon Jordan, Tomasz Kowol, Marek Tanżyna, Bartosz Rośkowicz, Grzegorz Kos - trener.

Nasza drużyna piłkarska w dniu 9 września rozegrała turniej w Wielopolu, tym razem na pełnowymiarowym boisku. Przeciwnikami naszymi były drużyny Komend PSP z Jastrzębia, Raciborza, Wodzisławia i Żor. W całym turnieju zwycięstwo odnieśli zawodnicy z Wodzisławia, oni też wygrali najwięcej spotkań. Puchar oraz nagrody rzeczowe wręczył im Komendant Miejski PSP w Rybniku st. kpt. mgr inż. Erwin Jaworudzki. Niestety nasi strażacy zajęli dopiero czwarte miejsce.

We wrześniu została wyremontowana wieża. Odnowienie obiektu przeprowadzono ze względu na bardzo zły stan techniczny. Natomiast na szatni garażu zabudowano nową bramę segmentową.

Wraz z końcem roku 2003 nasza jednostka ratowniczo-gaśnicza wzbogaciła się o nowy samochód typu GBA 2,5/16 który został zabudowany na podwoziu Renault. Zakupiony auto jest średnim samochodem gaśniczym z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz tworzenia kurtyn wodnych na poziomie terenu.

gba1

średni samochód gaśniczy Renault Midlum

W roku 2003 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 1780 razy. Wśród nich była rekordowa ilość 1162 pożarów, 575 miejscowych zagrożeń oraz 43 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń. Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:

 • 8 lutego 2003 roku, godz. 12:23 - zanieczyszczona olejem hartowniczym rzeka Ruda w Rybniku. W wyniku awarii wanny hartowniczej w hartowni Rybnickiej Fabryki Maszyn, nastąpił wyciek oleju do kanalizacji burzowej, w ilości około 0,5 m3. Z instalacji kanalizacyjnej, olej przedostał się do potoku Młynówka, a następnie do rzeki Ruda. Ogółem wody powierzchniowe zostały zanieczyszczone na długości około 8 km i powierzchni około 50 tysięcy m2. Cały zagrożony teren (m.in. zbiornik Elektrowni Rybnik) jest patrolowany przez zastęp SLRt Zakładowej Straży Pożarnej Elektrowni Rybnik. Do KM PSP Rybnik przywieziono 21 rękawów sorpcyjnych z JRG Syrynia. Podczas akcji uwolniono 12 łabędzi, które przekazano pracownikom schroniska dla zwierząt w Rybniku. Łącznie podczas działań zebrano 3880 litrów emulsji olejowej. W związku z silnymi mrozami ściągnięcie rozstawionych zapór nastąpi wraz z poprawą warunków atmosferycznych. Akcję zakończono 18 lutego 2003 roku, o godz. 16:00.
 • 2 czerwca 2003 roku, godz. 16:56 - pożar hałdy żużla piecowego - Świerklany, ul. Przemysłowa. W wyniku składowania gorącego żużla piecowego, zapaliła się hałda o wymiarach 20 x 20 x 8 m, na której znajduje się 2,5 tysiąca ton żużla. Działania zakończono 6 czerwca 2003 roku, o godz. 10:30.
Lata 2004-2009  

ROK 2004

W dniu 3 kwietnia 2004 roku odbyły się ćwiczenia jednostek PSP i OSP z powiatu rybnickiego na terenach leśnictwa Kłokocin i Szczotoki. Miały one na celu przygotowanie zastępów PSP i OSP do walki z pożarami traw i lasów. Ponad stu strażaków oraz 16 wozów bojowych przez półtora godziny, realizowało zamiar taktyczny ćwiczeń pod dowództwem kpt. Grzegorza Kos - Dowódca JRG Rybnik.

cwiczenia2_3-04-2004 cwiczenia3_3-04-2004

 ćwiczenia gaśnicze na terenach leśnictwa Kłokocin i Szczotoki

W obecności Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Teofila Jankowskiego nastąpiło na pszczyńskim rynku przekazanie nowych pojazdów pożarniczych jednostkom PSP województwa śląskiego. Nasza jednostka wzbogaciła się o ciężki samochód gaśniczy (GCBA 8/50) marki Renault Kerax.

gcba1

ciężki samochód gaśniczy Renault Kerax

W tym roku pozyskano także lekki specjalny samochód operacyjny Suzuki Grand Vitara (4x4), który dodatkowo wyposażono w łączność ze służbami leśnymi.

suzuki

lekki specjalny samochód operacyjny Suzuki Grand Vitara

W roku 2004 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 1673 razy. Wśród nich było 538 pożarów, 1064 miejscowych zagrożeń oraz 71 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń. Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:

 • 13 lutego 2004 roku, godz. 19:15 - zderzenie samochodu ciężarowego z wiaduktem kolejowym - Rybnik, ul. Mikołowska. Samochód ciężarowy uderzył w wiadukt kolejowy o konstrukcji stalowej, nitowanej składającej się z dwóch równoległych przęseł posiadających wspólne przyczółki. W wyniku uderzenia doszło do przesunięcia na podporze konstrukcji nośnej jednego przęsła o około 2m, wywrócenia jednego słupa oraz przesunięcia od pionu 3 słupów. W związku z wypadkiem został ograniczony ruch pieszych, wstrzymano ruch drogowy na odcinku ul. Mikołowskiej i do czasu wykonania podparcia wysuniętej poprzecznie części przęsła, wstrzymanie ruchu kolejowego na sąsiednim torze. Działania 8 zastępów JRG Rybnik, JRG Dąbrowa Górnicza i JRG Gliwice - 20 ratowników trwały 5 godzin i 25 minut.
 • 11 marca 2004 roku, godz. 11:38 - wypadek samochodu ciężarowego - Rybnik, ul. Mikołowska. Kierujący samochodem ciężarowym zjechał z jezdni do rowu. W wyniku zdarzenia doszło do uszkodzenia zbiorników z paliwem, co spowodowało wyciek około 300 litrów oleju napędowego. Działania trwały 4 godziny i 22 minuty.
 • 28 marca 2004 roku, godz. 10:03 - zanieczyszczone substancją ropopochodną potoku Młynówka i rzeki Ruda w Rybniku. W wyniku wycieku substancji ropopochodnej (nieustalonego pochodzenia) zanieczyszczeniu uległ potok Młynówka oraz rzeka Ruda. Substancja ta przedostała się do potoku kanalizacją deszczową. W dniu 2 kwietnia 2004 roku o godz. 16:15 decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach zakończono działania. Obszar działań objął powierzchnię 6000 m2.
 • 28 listopada 2004 roku, godz. 9:55 - pożar hali lakierni wraz z suszarnią - Świerklany, ul. Przemysłowa. W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległa hala lakierni (blaszano-murowana) o wym. 40 x 11 x 6 metrów wraz z wyposażeniem oraz zaparkowany przy w/w hali samochód osobowy. Straty wstępnie oszacowano na około 500 tys. zł (uratowano halę stolarni wraz z wyposażeniem wartości około 1200 tys. zł). W działaniach uczestniczyło pięć zastępów JRG Rybnik - 19 ratowników oraz 4 jednostki OSP - 21 osób, które trwały przez 3 godziny i 8 minut.
 • 22 grudnia 2004 roku, godz. 14:24 - pożar podstacji elektrotrakcyjnej oraz transformatora - Rybnik, ul. Grzybowa. W wyniku pożaru transformatora doszło do wyrzutu rozgrzanego oleju ze zbiornika wyrównawczego. Działania ośmiu zastępów straży pożarnych - 25 ratowników polegały na ewakuacji 6 osób z budynku jednorodzinnego oraz 10 osób z zakładu odzieżowego sąsiadujących z budynkiem podstacji, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu proszku po uprzednim odcięciu dopływu prądu oraz oddymieniu i przewietrzeniu budynku. Na miejsce zdarzenia przybyły zastępy (GCPr) z JRG Żory oraz (GPr) JRG Jastrzębie. Straty wstępnie oszacowano na około 1150 tys. zł (uratowano mienie wartości około 5000 tys. zł). Działania trwały 156 minut.

 

ROK 2005

W dniu 11 maja 2005 roku w na placu wewnętrznym Komendy Miejskiej PSP w Rybniku odbyły się doroczne obchody Dnia Strażaka. Na uroczystości zaproszono przedstawicieli władz samorządowych, instytucji oraz przedsiębiorstw wspierających działania ustawowe Komendy. Podziękowania za wspieranie naszych działań, wyraził w imieniu wszystkich strażaków Komendant Miejski PSP w Rybniku mł. bryg. Erwin Jaworudzki.
Sejmik Województwa Śląskiego uhonorował Komendę Miejską PSP w Rybniku, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

za_zaslugi_dla_wojewodztwa_slaskiego za_zaslugi_dla_wojewodztwa_slaskiego1

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego

dzienstrazaka2005

Wyróżniającym się strażakom, wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe

18 września w Jankowicach przeprowadzono Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Komendantem Zawodów był kpt. Michał Sikora, a Sędzią Głównym Zawodów asp. sztab. Stanisław Kocur.

zawody_jankowice_18-09-2005

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Jankowicach

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:

 

GRUPA MDP DZIEWCZĘTA GRUPA MDP CHŁOPCY GRUPA A GRUPA C
1 miejsce - OSP Jankowice 1 miejsce - OSP Jankowice 1 miejsce - OSP Leszczyny 1 miejsce - OSP Zwonowice
2 miejsce - OSP Bełk 2 miejsce - OSP Świerklany 2 miejsce - OSP Zwonowice I 2 miejsce - OSP Bogunice
3 miejsce - OSP Bogunice 3 miejsce - OSP Palowice 3 miejsce - OSP Świerklany 3 miejsce - OSP Lyski

W roku 2005 nastąpiła wymiana sprzętu osobistego nurków, umożliwiając prowadzenie działań w wodzie skażonej chemicznie i biologicznie. Stan Grupy to 8 nurków z uprawnieniami PSP oraz jeden Kierownik Robót Nurkowych PSP.
Wymieniono także stacjonarny agregat prądotwórczy. Nowy jest mocy 44 kVA i podtrzymuje w przypadku zaniku napięcia instalację elektryczną niezbędna do funkcjonowania Komendy.

W roku 2005 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 1344 razy. Wśród nich było 627 pożarów, 669 miejscowych zagrożeń oraz 48 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń. Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:

 • 13 marca 2005 roku - pożaru hal produkcji tworzyw sztucznych - Ornontowice, ul. Dworcowa. Z JRG Rybnik udział wzięły zastępy GCBA 5/32; GCBA 11/50 oraz SLPgaz.
 • 20 września 2005 roku, godz. 7:14 - pożar hali suszarni i lakierni w zakładzie stolarskim - Świerklany, ul. Przemysłowa. Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia pożarem objęta była cała hala suszarni i lakierni. Straty wstępnie oszacowano na około 45 tys. zł (uratowano mienie wartości około 700 tys. zł). Działania trwały 117 minut, w których uczestniczyło pięć zastępów JRG Rybnik - 17 ratowników i jednostki OSP Świerklany, OSP Jankowice oraz zastęp Zakładowej Straży Pożarnej KWK Jankowice - 13 osób.

jankowice1_20-09-2005

pożar hali suszarni i lakierni w zakładzie stolarskim - Świerklany, ul. Przemysłowa

 • 23 września 2005 roku, godz. 11:33 - pożar w Hotelu Gołębiewski - Wisła, ul. ks. Bursche. Dowódca po przeprowadzeniu rozpoznania ustalił, iż w obiekcie znajduje się około 800 gości hotelowych i około 100 osób personelu oraz że pali się poddasze obiektu. W działaniach ratowniczo-gaśniczych udział brało 41 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym 30 PSP - łącznie 110 ratowników, 2 karetki pogotowia ratunkowego, pogotowie energetyczne i gazowe, Policja, Straż Gminna. Z JRG Rybnik w akcji udział brały zastępy GCBA 11/50; GCBA 8/50 oraz SH 50 - 9 ratowników.
 • 17 grudnia 2005 roku, godz. 11:00 - pożar tunelu maszynowni na terenie KWK "Ignacy" - Rybnik, ul. Mościckiego. Pierwsze na miejsce zdarzenia przybyły zastępy GBA - JRG Rydułtowy, GCBA - ZSP KWK Rydułtowy oraz GBA - OSP Pszów. Z JRG Rybnik GCBA 11/50 oraz SLRt. Spaleniu uległy stare kable miedziane, a działania straży pożarnej polegały na ugaszeniu pożaru i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Działania trwały 3 godziny i 47 minut.

 

ROK 2006

Podczas postępowania kwalifikacyjnego związanego z naborem do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku zakwalifikowanych zostało 31 raportów, z czego 5 osób otrzymało karty skierowania na badania do Poradni Psychologicznej przy szpitalu MSWiA w Katowicach.

16 maja 2006 roku rozpoczęły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka w rybnickiej komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Miejski PSP w Rybniku mł. bryg. Erwin Jaworudzki przywitał wszystkich szanownych gości przybyłych na tę uroczystość oraz pracowników mundurowych i cywilnych naszej komendy.

dzienstrazaka2006

wręczono medale oraz awanse na wyższe stopnie służbowe

Medale "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" otrzymali st. ogn. Gerard Gaszka, st. ogn. Jan Mandrysz, ogn. Piotr Wawrzyńczyk, Dorota Bienek - Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta w Rybniku oraz st. ogn. w stanie spoczynku Stanisław Kokot - Komendant Gminny ZOSP RP Gminy Gaszowice.
Dyplomem Komendanta Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę podczas akcji ratowniczej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich zostali uhonorowani st. ogn. Zbigniew Gresz, st. ogn. Wacław Granieczny oraz st. str. Piotr Hulin.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego nadało brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa" asp. Janowi Legierskiemu, st. ogn. Romanowi Łyżwińskiemu, st. str. Erwinowi Kolonko i st. ogn. Dariuszowi Orłowskiemu.
Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

 • stopień młodszego brygadiera - st. kpt. Rafał Stenclik
 • stopień aspiranta sztabowego - st. asp. Arkadiusz Pawlik
 • stopień aspiranta - mł. asp. Piotr Matlanga i mł. asp Kazimierz Szendera
 • stopień starszego ogniomistrza - ogn. Damian Chromik
 • stopień młodszego ogniomistrza - st. sekc. Mariusz Gorzawski, st. sekc. Gabriela Kubiak, st. sekc. Katarzyna Raszka
 • stopień starszego sekcyjnego - sekc. Tomasz Kowol
 • stopień starszego strażaka - str. Michał Penkała, str. Łukasz Syrek, str. Michał Wojaczek i str. Krzysztof Zientek.

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego Komendant Miejski PSP w Rybniku mł. bryg. mgr inż. Erwin Jaworudzki uroczyście wręczył nagrodę od organizatorów Klaudii Żymełka z Rybnika za zajęcie trzeciego miejsca w IX ogólnopolskim konkursie plastycznym "Kiedy dzwonię po straż pożarną".

konkurs2006

nagroda za zajęcie trzeciego miejsca w IX ogólnopolskim konkursie plastycznym

W tym roku wymieniono bramy garażowe od strony placu wewnętrznego.

30 czerwca 2006 roku w Chałupkach odbyły się ćwiczenia manewrowe z zakresu ratownictwa technicznego i chemicznego, w których udział wzięły zastępy JRG Jastrzębie Zdrój, JRG Pszczyna, JRG Racibórz, JRG Rybnik (SRt + PRchem i GCBA 11/50), JRG Wodzisław Ślaski, JRG Żory oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego z JRG Gliwice Łabędy.

29 września w Raciborzu na Placu Długosza odbyło się uroczyste przekazanie strażakom województwa śląskiego sprzętu do walki z powodziami oraz do ich zapobieganiu zakupionego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Rybniku otrzymała przewoźny agregat szlamowy Białogon 200 HL/24S1 z silnikiem Lambardini o wydajności 6700 l/min. Otrzymano również z dofinansowania Unii Europejskiej łódź patrolową Majka przekazaną po roku użytkowania do KP PSP Żywiec ze względu na brak przydatności w akcjach nurkowych.

bialogon

przewoźny agregat szlamowy Białogon

Pod koniec roku pozyskano średni samochód gaśniczy na nadwoziu Renault Midlum 4x4 (GBA 2,5/16). Zastąpił on samochód Jelcz GCBA 5/32, który został przekazany do OSP Orzepowice.

renault_midlum_4x4

średni samochód gaśniczy Renault Midlum 4x4

W roku 2006 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 1728 razy. Wśród nich było 473 pożary, 1178 miejscowych zagrożeń oraz 77 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń. Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:

 • 28 stycznia 2006 roku, godz. 17:15 - katastrofa budowlana na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. W czasie zawalenia dachu w obiekcie znajdowało się około 500-700 osób. W akcji ratowniczej udział wzięły 103 zastępy PSP, w tym 13 spoza województwa śląskiego (719 strażaków), 3 zastępy poszukiwawcze OSP, w tym 1 spoza województwa śląskiego (18 strażaków) i inne formacje ratownicze. Wskutek katastrofy zginęło 65 osób, 140 osób zostało rannych, a sumaryczny czas trwania akcji wyniósł 551 godzin i 3 minuty. Z JRG Rybnik udział wzięły trzy zastępy SRt, GBA 2,5/16 oraz GBA 0,75/1 - 12 ratowników.
 • 22 marca 2006 roku, godz. 10:04 - wybuch gazu w pawilonie handlowym - Rybnik, ul. 3 Maja. Do wybuchu doszło na skutek nagromadzenia się gazu ziemnego w dwukondygnacyjnym pawilonie handlowym. W chwili wybuchu w budynku przebywali pracownicy pogotowia gazowego, którzy zostali wezwani na miejsce z powodu wyczuwalnego gazu. W wyniku wybuchu dwaj mężczyźni zostali poparzeni (poparzenia twarzy, rąk). Ponadto ranne zostały 4 osoby (obrażenia twarzy, głowy, oparzenia twarzy). Lokal, w którym nastąpił wybuch, był zamknięty z powodu remontu. Działania zakończono o godz. 19:05.
 • 29 marca 2006 roku, godz. 11:45 - pożar nieużytkowanego pawilonu handlowego - Rybnik, ul. Kościuszki. Działania przybyłych na miejsce zdarzenia 13 zastępów straży pożarnej - 37 osób, polegały na podaniu 6 prądów gaśniczych w tym dwóch prądów piany ciężkiej na palący się obiekt, oddymieniu i sprawdzeniu pomieszczeń obiektu, częściowej rozbiórce nadpalonej konstrukcji pawilonu, bieżącym monitorowaniu sąsiednich obiektów przedszkola i dwóch banków oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

kosciuszki1_29-03-2006 kosciuszki_29-03-2006

pożar nieużytkowanego pawilonu handlowego - Rybnik, ul. Kościuszki

 • 7 maja 2006 roku, godz. 5:09 - pożar dachu budynku restauracji - Rybnik, ul. Gliwicka. Spaleniu uległa słoma (strzecha) na restauracji. Działania trzech zastępów JRG Rybnik - 14 ratowników polegały na ugaszeniu i zdjęciu słomy z dachu, sprawdzeniu pomieszczeń wewnątrz lokalu oraz mieszkań nad restauracją. Starty wstępnie oszacowano na około 15 tys. zł (uratowano mienie wartości około 200 tys. zł). Działania trwały 116 minut.
 • 10 listopada 2006 roku, godz. 0:58 - pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym - Rybnik, ul. Lompy. Całkowitemu spaleniu uległo mieszkanie na I piętrze w środkowej klatce budynku, pożar przedostał się przez drzwi wejściowe na klatkę schodową, powodując zapalenie się drzwi sąsiedniego mieszkania oraz całkowite zadymienie mieszkań na wyższych kondygnacjach. Działania czterech zastępów JRG Rybnik (GBA 2,5/16; GCBA 5/32; SD-37 i SLOp) i jednego zastępu JRG Żory polegały na ewakuacji 15 osób, z czego 4 osoby zostały ewakuowane przy pomocy drabin przenośnych (brak możliwości wykorzystania drabiny mechanicznej z powodu przebiegającej wzdłuż budynku linii energetycznej niskiego napięcia), ugaszeniu pożaru, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu mediów do całego bloku mieszkalnego, oddymieniu i przewietrzeniu wszystkich mieszkań i klatki schodowej oraz sprawdzeniu mieszkań w sąsiednich klatkach.

lompy_10-11-2006

pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym - Rybnik, ul. Lompy

 


 

ROK 2007

Na początku roku 2007 zakończono remont sali sztabowej i budowa nowej zewnętrznej klatki schodowej będącą połączeniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego (na parterze) i salą sztabową (na piętrze).

Zakończony nabór do KM PSP w Rybniku wyłonił trzy osoby, które otrzymały skierowanie na badania lekarskie (z 22 złożonych raportów).

Z dniem 8 marca nastąpiła zmiana numerów telefonów w Komendzie Miejskiej PSP w Rybniku.

Uroczystości z okazji Dnia Strażaka odbyły się 11 maja na placu wewnętrznym rybnickiej komendy Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Miejski PSP w Rybniku mł. bryg. Erwin Jaworudzki przywitał wszystkich szanownych gości przybyłych na tę uroczystość oraz pracowników mundurowych i cywilnych naszej Komendy.

dzienstrazaka2007

Dzień Strażaka 2007 na placu wewnętrznym KM PSP Rybnik

Wręczono medale oraz awanse na wyższe stopnie służbowe:

 • Brązowa odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" - st. kpt. Grzegorz Kos
 • Brązowa odznaka "Za zasługi dla obronności kraju" - asp. sztab. Stanisław Kocur
 • Brązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" - st. ogn. Damian Chromik, st. ogn. Tadeusz Kuligowski oraz st. ogn. Stanisław Neblik.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

 • stopień starszego kapitana - kpt. Grzegorz Kos
 • stopień kapitana - mł. kpt. Wojciech Rduch
 • stopień aspiranta - mł. asp. Zbigniew Dyk
 • stopień starszego ogniomistrza - ogn. Tomasz Popek, ogn. Marek Grzyb oraz ogn. Romuald Trybuś
 • stopień ogniomistrza - mł. ogn. Mariusz Fizia, mł. ogn. Zbigniew Leisner oraz mł.ogn. Robert Woźnica
 • stopień młodszego ogniomistrza - st. sekc. Krzysztof Kulej
 • stopień starszego strażaka - str. Michał Hofman, str. Marek Woźniak, str. Adam Pendziałek, str. Paweł Mrozek, str. Adam Stanek, str. Jarosław Kloc, str. Marcin Janosz, str. Zbigniew Czajka, str. Michał Oleś oraz str. Adrian Studnik.

21 czerwca w miejscowości Olza oraz na terenie zakładów chemicznych w Bohuminie i miejscowości Bohumin (Republika Czeska) strażacy z KM PSP Rybnik wzięli udział w transgranicznych ćwiczeniach zgrywających polskiej i czeskiej straży pożarnej "ODRA 2007".

W dniu 29 czerwca odbyły się V Mistrzostwa Śląska Strażaków PSP w Pływaniu. Zawody odbyły się na obiekcie kąpieliska w Bytomiu. W zawodach brało udział 50 zawodników z 12 komend miejskich i powiatowych PSP woj. Śląskiego, również z KM PSP Rybnik.

W dniu 17 października na sztucznym boisku Klubu Sportowego "Forteca" w Świerklanach odbył się coroczny turniej piłkarski między komendami Państwowej Straży Pożarnej.
Turnieju zwycięską drużyną okazała się drużyna gospodarzy - KM PSP w Rybniku, drugie miejsce zajęła reprezentacja KP PSP z Wodzisławia, trzecie KM PSP Żory, czwarte KM PSP Jastrzębie, a piąte KP PSP Racibórz.

W dniach 18-19 października w hali zabrzańskiej "Pogoni" odbyły się jubileuszowe XV Mistrzostwa Województwa Śląskiego Strażaków PSP w halowej piłce nożnej. Reprezentacja KM PSP Rybnik po zajęciu 2 miejsca w Grupie D, w ćwierćfinale uległa Gliwicom 2:4 zajmując ostatecznie 7 miejsce.

16 listopada na zbiorniku wodnym Nakło - Chechło 5 nurków z JRG Rybnik zdało egzamin wstępny do kwalifikacji na młodych nurków MSWiA.
Uzupełniono także wyposażenie Grupy w kamizelki asekuracyjne, rzutki ratownicze, zasobniki linowe, uprzęże asekuracyjne i karabińczyki.

W roku 2007 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały rekordową ilość 2038 razy. Wśród nich było 766 pożary, 1184 miejscowych zagrożeń oraz 88 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń. Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:

 • 10 stycznia 2007 roku, godz. 15:20 - pożar autobusu - Rybnik, ul. Żorska. W wyniku awarii technicznej nastąpił pożar autobusu komunikacji miejskiej. Wszyscy pasażerowie opuścili autobus przed przybyciem czterech zastępów straży pożarnych. Straty około 500 tys. zł.

zorska_10-01-2007

pożar autobusu - Rybnik, ul. Żorska
(zdjęcie pochodzi ze strony Niezależnego Forum o transporcie zbiorowym Okręgu Rybnickiego)

 • 6 czerwca 2007 roku, godz. 13:12 - wypadek samochodu ciężarowego - Rybnik, ul. Mikołowska. Wypadek samochodu ciężarowego z naczepą (cysterna) przewożącą pył dymnicowy. W wyniku niezachowania ostrożności podczas jazdy samochód wywrócił się na bok. Poszkodowany został kierowca. Straty wyniosły 130 tys. zł. W akcji uczestniczyły SCRd Mega City z JRG Dąbrowa Górnicza oraz SCDz 50 z JRG Gliwice

mikolowska_6-06-2007

wypadek samochodu ciężarowego - Rybnik, ul. Mikołowska

 • 21 czerwca 2007 roku, godz. 14:55 - zderzenie dwóch pociągów towarowych - Czerwionka, ul. 3 Maja. W czasie gwałtownej burzy doszło do wypadku, w wyniku najechania jednego pociągu towarowego na drugi wykoleiło się 10 wagonów (węglarek) i pustej cysterny po kwasie siarkowym. Poszkodowany został maszynista.

debiensko_21-06-2007

zderzenie dwóch pociągów towarowych - Czerwionka, ul. 3 Maja

 • 21 czerwca 2007 roku, godz. 17:44 - pożar transformatora oraz skrzynki bezpiecznikowej w budynku mieszkalnym - Rybnik, ul. Wolna. Spaleniu uległo: skrzynka bezpiecznikowa, transformator oraz uszkodzeniu uległ odcinek trakcji kolejowej na długości około 1000 metrów. Działania dwóch zastępów PSP (GBA 2,5/16 oraz GPr - 7 ratowników) polegały na ugaszeniu skrzynki bezpiecznikowej w domu prywatnym przy ulicy Konopnickiej za pomocą gaśnicy proszkowej, transformatora za pomocą gaśnicy proszkowej, stojących obok drzew, znajdującej się pod spodem trawy, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (transformatora, zerwanej linii energetycznej z transformatora oraz zerwanej trakcji elektrycznej kolejowej). Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej wywołanie uderzeniem pioruna. Straty wstępnie oszacowano na 10 tys. zł. Działania trwały 135 minut.
 • 25 sierpnia 2007 roku, godz. 10:12 - pożar chłodni magazynowych - Leszczyny, ul. Rybnicka. W wyniku prowadzonych prac remontowych (cięcia instalacji wewnętrznych przy pomocy mieszanki acetylenowo-tlenowej) doszło do zapalenia się ocieplenia ściany zewnętrznej i dachu, wykonanego ze styropianu. Spaleniu uległo ocieplenie ściany na powierzchni około 70 m2 i ocieplenie stropodachu na powierzchni około 30 m2. Działania siedmiu zastępów JRG Rybnik - 14 ratowników oraz 4 jednostek OSP - 17 osób polegały na demontażu konstrukcji budowlanych (dachu i ścian), oddymianiu pomieszczeń i dogaszeniu tlących się elementów ocieplenia. Działania trwały 5 godzin i 55 minut.
 • 13 października 2007 roku, godz. 14:04 - pożar restauracji - Rybnik, ul. Stalowa. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pożarem objęty był budynek "grilla" znajdujący się w kompleksie budynków restauracji. Działania pięciu zastępów JRG Rybnik - 17 ratowników oraz trzech jednostek OSP - 15 osób polegał na podaniu prądów wody na palący się obiekt, obronie sąsiednich budynków, rozebraniu części konstrukcji dachu i stropu, odcięciu dopływu gazu ze zbiornika podziemnego (stałe monitorowanie), odcięciu dopływu prądu, otwarciu sprawdzeniu i oddymieniu części piwnicznej oraz przyległych budynków. Straty wstępnie oszacowano na około 250 tys. zł (uratowano mienie wartości około 450 tys. zł). Działania trwały 4 godziny i 7 minut.

 

ROK 2008

30 stycznia 2008 roku odbyły się ćwiczenia doskonalające z wykorzystaniem z samochodem SD-37.

cwiczenia_30-01-2008

ćwiczenia doskonalające z wykorzystaniem z średniego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną

29 marca w obiektach Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyły się II Wojewódzkie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym. Do zawodów zgłosiło się 18 drużyn z jednostek Państwowej Straży Pożarnej i 15 drużyn z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego województwa. Reprezentacja KM PSP Rybnik w składzie st. ogn. Grzegorz Siatka, st. str. Adam Pendziałek i st. str. Paweł Mrozek ostatecznie zajęła 7 miejsce (na ponad 30 drużyn). Wśród sędziów oceniających poszczególne konkurencje był funkcjonariusz tut. Komendy st. str. Michał Hofman.

5 maja na rybnickim rynku odbyły się obchody Dnia Strażaka. Rozpoczęto uroczystym apelem, w którym wzięli udział m. in. strażacy i zaproszeni goście. W rybnickim muzeum otwarte zostały dwie wystawy: "Pożarnictwo w Rybniku w dokumencie i fotografii" oraz "W świecie modeli strażackich - wystawa techniki pożarniczej w miniaturze".

dzienstrazaka2008

Dzień Strażaka 2008 na rybnickim rynku

15 czerwica 2008 roku odbyły się na stadionie "Górnika" w Czerwionce-Leszczynach regionalne zawody pożarnicze. Był to V Memoriał Kapitana Adama Byczka - pochodzącego z Jankowic organizatora ochotniczego pożarnictwa na ziemi rybnickiej po drugiej wojnie światowej, jednocześnie zawodowego funkcjonariusza pożarnictwa, Komendanta Miejskiego i Powiatowego Zawodowej Strazy Pożarnej w Rybniku. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Edward Ostroch, długoletni komendant gminny OSP z Leszczyn. Zawody odbywają się co dwa lata, a ich gospodarzem jest zwycięzca poprzednich. Pierwszą potyczkę wygrała OSP Stanowice, a kolejne trzy - OSP Leszczyny. W 2008 roku zwycięzcą zostali zawodnicy OSP Kłokocin, którzy wyprzedzili OSP Palowice i Bełk. W poszczególnych grupach czołowe miejsca zajmowały: samochody lekkie - Kłokocin, Przegędza, Leszczyny; samochody średnie - Palowice, Jankowice, Książenice; samochody ciężkie - Bełk, Jejkowice, Szczejkowice.

W dniu 17 czerwca w Jastrzębiu Zdrój odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu Zdrój. Nasza drużyna zajęła w nim I miejsce. Wygrała wszystkie z trzech meczy. Kolejne pozycje zajęły drużyny II - KP PSP Wodzisław Śląski, III - Jastrzębie Zdrój, IV - KP PSP Racibórz. W tegorocznym turnieju nie wystąpił zespól KM PSP Żory.

W VI Mistrzostwach Śląska Strażaków PSP w pływaniu przeprowadzonych 27 czerwca na obiekcie Kąpieliska Odkrytego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu wystartowało 55 strażaków z 11 komend (wśród nich reprezentacja KM PSP Rybnik).

W dniach 15-16 października w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR-u w Zabrzu rozegrano XVI Halowe Mistrzostwa Strażackich Piątek Piłkarskich Województwa Śląskiego o puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Do czołowej ósemki mistrzostw awansowała drużyny z KM PSP Rybnik.

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach uruchomiła we wszystkich podlegających jednostkach Elektroniczne Urzędy Podawcze (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP).

5 września w Republice Słowackiej przeprowadzono Wojewódzkie ćwiczenia taktyczne "ORAVA 2008" na jeziorze orawskim w Namestowie. Udział w nich wzięła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z JRG Rybnik.

W dniu 30 września zostało otwarte forum internetowe KM PSP w Rybniku dotyczące prawidłowej eksploatacji przewodów kominowych (wentylacyjnych i dymowych) w budynkach mieszkalnych.

2008 roku został przekazany do OSP powiatu będzińskiego lekki samochód gaśniczy Mercedes Benz 812D Vario z zabudową firmy Schmitz (GLBA 0,7/1).

W roku 2008 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 1873 razy. Wśród nich było 674 pożary, 1116 miejscowych zagrożeń oraz 83 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń. Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:

 • 31 stycznia 2008 roku, godz. 13:45 - pożar mieszkania - Rybnik, ul. Saint Vallier. Na skutek wypadnięcia żaru przez otwarte drzwiczki pieca węglowego, doszło do zapalenia się materiałów zgromadzonych w jego pobliżu. Pożar objął 60 m2 oraz 25 m2 klatki schodowej. Ewakuowano mieszkańców budynku, a za pomocą drabiny mechanicznej jedną osobę, znajdującą się na dachu budynku.

saint_vallier_31-01-2008

pożar mieszkania - Rybnik, ul. Saint Vallier

 • 8 marca 2008 roku, godz. 13:01 - pożar pomieszczenia socjalnego piekarni - Rybnik, ul. Czwartaków. Pożar powstał w pomieszczeniu sali narad na poddaszu budynku piekarni, usytuowanym nad pomieszczeniem kotłowni olejowej. Przyczyną pożaru było nadmiernego nagrzania przewodu wentylacyjnego wykonanego z PCV, który bezpośrednio stykał się z przewodem kominowym. W akcji gaśniczej trwającej 96 minut brały udział jednostki OSP Boguszowice, OSP Kłokocin - 8 osób oraz JRG Rybnik (GBA 2,5/16; GBA 2,5/16 4x4; SLRt - 11 ratowników). Straty wstępnie oszacowano na około 12 tys. zł. - uratowano mienie wartości około 700 tys. zł.
 • 9 marca 2008 roku, godz. 08:44 - pożar domu jednorodzinnego - Jejkowice, ul. Dworcowa. W wyniku zwarcia instalacji elektrycznej grzejnika olejowego doszło do zapalenia się poddasza użytkowego. W momencie powstania pożaru w budynku przebywały 3 osoby (1 dorosła i 2 dzieci), które opuściły budynek przed przybyciem zastępów straży. W czasie przybycia pierwszych zastępów straży pożarnej pożarem objęta była znaczna część poddasza i połowa dachu drewnianego krytego dachówką ceramiczną.

jejkowice_9-03-2008

pożar domu jednorodzinnego - Jejkowice, ul. Dworcowa

 • 29 sierpnia 2008 roku, godz. 22:58 - zabezpieczenie nielegalnej stacji paliw LPG - Świerklany, ul. Żorska. Jednostki PSP zadysponowane zostały przez Służbę Celną do zabezpieczenia prowadzonych przez siebie działań oraz usunięcia powstałych zagrożeń. Po przybyciu zastępów stwierdzono, że w jednym z pomieszczeń w obiekcie przylegającym do stacji LPG znajdowała się sprężarka, około 300 litrowy nieatestowany zbiornik na gaz, system rur i dziewięciu zaworów z podłączonymi do nich 11 kg. butlami z gazem propan-butan. Instalacja ta połączona była wężami gumowymi z dwoma zewnętrznymi zbiornikami na gaz LPG zlokalizowanymi na terenie stacji. Z butli 11 kg przepompowywano gaz do zbiorników na stacji. Na miejsce przybyli: Grupa Operacyjna WSKR w Katowicach, SLRChem z KP PSP w Wodzisławiu Śląskim, specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z JRG Katowice-Piotrowice. Działania trwały 9 godzin i 17 minut, w których wzięło udział 10 zastępów PSP i 27 ratowników.
 • 29 września 2008 roku, godz. 11:12 - wypadek ciągnika siodłowego z naczepą - Czuchów, ul. 3 Maja. W wyniku niezachowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego na łuku drogi samochód ciężarowy z naczepą stracił stabilność i przewrócił się, wysypując ładunek 26 ton miału na pobocze drogi. Wskutek wypadku doszło do uszkodzenia zbiornika z paliwem, z którego wylało się około 200 l oleju napędowego, z czego ok. 100 litrów pozostało na jezdni, a pozostały olej spłynął do studzienki deszczowej, która jest połączona strumykiem z rzeką Bierawką. W związku z brakiem jakichkolwiek śladów substancji ropopochodnych po konsultacji z pracownikami WIOŚ w Katowicach akcja została zakończona w dni 1 października. W akcji brało udział 7 zastępów straży pożarnej z Rybnika, Knurowa i Dąbrowy Górniczej.
 • 16 października 2008 roku, godz. 20:08 - pożar budynku komunalnego - Rydułtowy, ul. Barwna. Informacja o pożarze wpłynęła do PSK Rybnik. Po przybyciu na miejsce pożaru stwierdzono, że pożarem objęta była cała trzecia kondygnacja (poddasze) budynku wielorodzinnego, a płomienie obejmowały również dach. W działaniach uczestniczył zastęp GBA 2,5/16 z JRG Rybnik- 5 ratowników.

radoszowy_16-10-2008

pożar budynku komunalnego - Rydułtowy, ul. Barwna

 • 23 października 2008 roku, godz. 9:48 - zderzenie pociągu osobowego z samochodem osobowym - Czerwionka, ul. Młyńska. W wyniku niezachowania ostrożności w ruchu drogowym kierujący samochodem osobowym wjechał pod pociąg osobowy relacji Racibórz - Katowice na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Kierowca przetransportowany został śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala w Sosnowcu, a czterech pasażerów przewieziono karetkami do Szpitala w Rybniku.
 • 18 listopada 2008 roku, godz. 7:59 - pożar instalacji wyciągowej pyłów i trocin - Zwonowice, ul. Wyzwolenia. W wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej w szlifierce doszło do zapalenia pyłów w instalacji odwiórowania. Pracownicy zakładu podjęli próbę gaszenia pożaru przy pomocy kilku gaśnic proszkowych oraz dwóch prądów wody. Po przybyciu na miejsce akcji zastępów straży pożarnych pożarem objęte było szlifierka oraz część instalacji wyciągowej znajdującej się na zewnątrz hali.
 • 27 listopada 2008 roku, godz. 18:03 - zderzenie samochodu ciężarowego z drzewem - Rybnik, ul. Rudzka. Po przybyciu zastępów JRG Rybnik (SLRt, SRt, GBA 2,5/16 - 10 ratowników) na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód uderzył czołowo w drzewo, wewnątrz kabiny uwięziony jest kierowca, a przewożony węgiel rozsypany jest na jezdni. Działania trwały 3 godziny i 23 minut. Starty wyniosły 30 tys. zł.
 • 25 grudnia 2008 roku, godz. 00:02 - pożar centrum handlowego - Zabrze ul. Szkubacza. W akcji ratowniczo-gaśniczej brało udział 40 zastępów PSP i 7 zastępów OSP. Ogółem 165 strażaków. W tym były dwa zastępy JRG Rybnik (GCBA 8/50, GCBA 11/50 - 6 ratowników).

 

ROK 2009

10 lutego 2009 roku w Bytomiu-Miechowicach odbyły się Mistrzostwa Śląska Strażaków w tenisie stołowym. Udział w zawodach wzięło 58 zawodników z 13 Komend Miejskich i Powiatowych PSP województwa śląskiego. W klasyfikacji indywidualnej 6 miejsce zajął asp. Bogumił Pietrzak.

W dniach 19-22 lutego w hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu przy ulicy Matejki odbyły się X Jubileuszowe Halowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w piłce nożnej pięcioosobowej (futsalu). Mistrzostwo z Reprezentacją Śląska zdobył st. str. Adam Stanek. Kolejne pierwsze miejsce wraz z tą drużyną zdobył także w Sieradzu w dniach 14-15 marca podczas II Halowego Turnieju Służb Mundurowych "EURO 2012 w mundurze".

Spośród 56 złożonych raportów w sprawie przyjęcia do służby w KM PSP Rybnik zakwalifikowano 34 osoby, z czego po teście sprawności fizycznej zakwalifikowanych zostało 13 kandydatów.
W ciągu roku przyjęto następujących strażaków: Marcin Paleń, Radosław Szostak, Karol Marcinkowski, Tomasz Rduch, Daniel Krakowczyk, Sebastian Duda, Mirosław Polak oraz Leszek Machulec.

14 maja na rybnickim rynku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka. Nie zabrakło odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe dla funkcjonariuszy. Zaplanowany pokaz ratownictwa drogowego nie odbył się ze względu na trwający pożar wieży kościelnej w Dębieńsku, w którym zaangażowanych było sporo sił i środków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rybniku.

Niecodzienny charakter miała zmiana służby w piątkowy poranek 29 maja. Podczas której uroczyście na zasłużoną emeryturę, po ponad trzydziestoletniej służbie przeszedł asp. sztab. Stanisław Kocur piastujący do tej pory stanowiska Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku ds. operacyjnych oraz pełniący obowiązki Dowódcy JRG Rybnik.

kocur

emerytowany funkcjonariusz PSP w Rybniku asp. sztab. w stanie spoczynku Stanisław Kocur

Od dnia 1 czerwca rybniccy strażacy otrzymali do użytku w podziale bojowym nowy lekki specjalny samochód przeznaczony do akcji związanych z ratownictwem drogowym (SLRd), sprzęt ratowniczo-ewakuacyjny z trójnogiem ratowniczym do pracy poniżej poziomu ziemi oraz wsparciem zastępów gaśniczych. Jest to Renault Mascott 150.65, której obsadę stanowi 3 ratowników. Zastąpił on samochód marki Volkswagen Transporter T4 zagospodarowany na samochód kwatermistrzowski. Podwozie tego samochodu zostało dofinansowane przez Elektrownię Rybnik S.A., Urząd Miasta w Rybniku i PZU Życie S.A. natomiast jego karosacja sfinansowana została przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Razem z nowym autem pozyskano także nowe przewoźne działko wodne (DWP 60) Stream Master z głowicą Akromtic o maksymalnym przepływie 7600 l/min i rzucie zwartego prądu wody na odległość do 95 m.

dwp

przewoźne działko wodne Stream Master z głowicą Akromtic
oraz lekki specjalny samochód ratownictwa drogowego Renault Mascott

Komenda Miejska PSP Rybnik zakupiła nowy samochód osobowy specjalny - operacyjny Skoda Oktavia II 1,8 TFSI. Poprzedni samochód Volkswagen Vento został przekazany do OSP Orzepowice.

14 czerwca zakończył się coroczny obóz szkoleniowy dla Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z JRG Rybnik. Piętnastu strażaków doskonaliło swoje umiejętności i techniki nurkowe na jeziorze Trześniowskim w Łagowie Lubuskim.

Po raz czwarty z rzędu Reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Rybniku zdobyła pierwsze miejsce w corocznym Turnieju piłki nożnej (jedenastoosobowej) w którym biorą udział strażacy PSP z Jastrzębia Zdroju, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor. Turniej został przeprowadzony w Pszowie w dniu 17 czerwca 2009 roku.

turniej_pszow_17-06-2009

mistrzowska drużyna piłki nożnej - KM PSP Rybnik
(zdjęcie pochodzi z galerii Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim)

Skład Reprezentacji KM PSP Rybnik: sekc. Michał Gardawski, sekc. Damian Krakowczyk, kpt. Wojciech Rduch, st. asp. Grzegorz Brzozowski, st. kpt. Marek Tanżyna, asp. Wojciech Kogut, st. str. Łukasz Olszowski, str. Mirosław Polak, st. asp. Wojciech Motyka, kpt. Jakub Korus, st. str. Marcin Janosz, st. str. Wojciech Kasperzec, st. str. Adam Stanek, mł. ogn. Tomasz Kowol, str. Radosław Szostak, st. str. Tomasz Szymura.

Mł. bryg. Bogusław Łabędzki zdobył Mistrzostwo Śląska Strażaków w tenisie ziemnym, pokonując w finale st. asp. Wojciecha Stracha z KM PSP w Tarnowskich Górach. Zawodnicy ci grając w deblu na Mistrzostwach Polski Strażaków w Złotoryi w dniach 7-9 czerwca, zajęli wysokie trzecie miejsce.

Na terenie Elektrowni Rybnik S.A. w dniach 22-24 czerwca zostały przeprowadzone ćwiczenia gaśnicze. Zajęcia były przygotowane, omówione i podsumowane przez dowódcę JRG Rybnik st. kpt. Michała Sikorę.

cwiczenia_elektrownia_22-24.06.2009

ćwiczenia gaśnicze na terenie Elektrowni Rybnik S.A.

W dniach 24-25 czerwca na obiekcie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przeprowadzono XXVI Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym. Wśród uczestników znalazł się asp. Wojciech Kogut z KM PSP Rybnik występujący corocznie w Reprezentacji woj. śląskiego.

26 czerwca na obiekcie kąpieliska odkrytego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu odbyły się VII Mistrzostwa Śląska Strażaków PSP, w których wystartowało 49 strażaków z 11 Komend PSP.
Komendę Miejską PSP w Rybniku reprezentowali asp. Ireneusz Opolony, st. sekc. Piotr Kramer, st. str. Paweł Martyna i str. Radosław Szostak.

Na placu wewnętrznym KM PSP Rybnik, w dniu 20 sierpnia zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia doskonalające z zakresu ewakuacji ludzi znajdujących się poniżej terenu ziemi. Zajęcia prowadził kpt. Jarosław Ceglarek z Grupy Ratownictwa Wysokościowego przy Komendzie Miejskiej PSP w Jastrzębiu Zdroju.

cwiczenia_rollgliss

ćwiczenia z zakresu ewakuacji ludzi znajdujących się poniżej terenu ziemi

W dniu 12 września 2009 roku w Jankowicach odbyły się zawody jednostek OSP z terenu powiatu rybnickiego. Poniżej przedstawiamy klasyfikację generalną w poszczególnych grupach.

zawody_12-09-2009_jankowice

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Jankowicach

GRUPA MDP DZIEWCZĘTA GRUPA MDP CHŁOPCY GRUPA A GRUPA C
1 miejsce - OSP Lyski 1 miejsce - OSP Zwonowice 1 miejsce - OSP Zwonowice 1 miejsce - OSP Bogunice
2 miejsce - OSP Jankowice 2 miejsce - OSP Palowice 2 miejsce - OSP Lyski 2 miejsce - OSP Zwonowice
3 miejsce - OSP Bogunice 3 miejsce - OSP Sumina 3 miejsce - OSP Palowice 3 miejsce - OSP Jankowice
4 miejsce - OSP Czernica 4 miejsce - OSP Jankowice 4 miejsce - OSP Jankowice 4 miejsce - OSP Bełk
5 miejsce - OSP Stanowice 5 miejsce - OSP Przegędza 5 miejsce - OSP Leszczyny  
    6 miejsce - OSP Sumina  
    7 miejsce - OSP Szczerbice  

 

W dniach 22-24 września nasza Grupa brała udział podczas ćwiczeń powodziowych służb mundurowych pod kryptonimem "Wodnik 2009" w Raciborzu. Nasza Grupa w tym zakresie współpracowała z Plutonem Ratownictwa Chemicznego z JRG Gliwice-Łabędy.

wodnik2009

ćwiczenia powodziowe służb mundurowych "WODNIK 2009"

Ponadto w ćwiczeniach z naszej Komendy brał udział także sekc. Michał Hofman wraz z labradorem Avia (Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Jastrzębia Zdroju), których zadaniem było odnajdywanie poszkodowanych przez powódź.

Na stadionie lekkoatletycznym MOSiR w Rybniku w dniu 27 września 2009 roku odbyły się Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze. Końcowa klasyfikacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

GRUPA A GRUPA MDP CHŁOPCY GRUPA MDP DZIEWCZYNY
1 miejsce - OSP Wielopole I 1 miejsce - OSP Chwałęcice 1 miejsce - OSP Chwałęcice
2 miejsce - OSP Ochojec 2 miejsce - OSP Kłokocin 2 miejsce - OSP Stodoły
3 miejsce - OSP Wielopole II 3 miejsce - OSP Kamień 3 miejsce - OSP Kłokocin

Kolejne miejsca w Grupie A odpowiednio zajęli OSP Boguszowice, OSP Popielów, OSP Kłokocin, OSP Grabownia, OSP Chwałęcice, OSP Stodoły, OSP Orzepowice, OSP Gotartowice, OSP Golejów i OSP Kamień

zawody_27-09-2009_rybnik

Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze w Rybniku

Nasza drużyna w składzie st. asp. Bogumił Pietrzak, asp. Ireneusz Opolony, mł. asp. Robert Woźnica i st. str. Robert Potysz zdobyła I miejsce w nieoficjalnej klasyfikacji strażaków podczas Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w biegu przełajowym (cross). Asp. Pietrzak indywidualnie wśród strażaków był piąty. Do pokonania mieli trasę o długości 13 km koło Lublińca w pełnym umundurowaniu polowym lub ćwiczebnym.

W dniach 8-9 października odbyły się w zabrzańskiej hali MOSiR XVII Halowe Mistrzostwa Śląska Strażackich Piątek Piłkarskich. Nasza drużyna w składzie st. kpt. Marek Tanżyna, asp. Wojciech Motyka, asp. Wojciech Kogut, sekc. Michał Penkała, sekc. Michał Gardawski, st. str. Tomasz Szymura, st. str. Adam Stanek, st. str. Wojciech Kasperzec, str. Marcin Paleń oraz st. str. Grzegorz Betka (kierownik drużyny) zdobyła II miejsce, ulegając jedynie w finale Reprezentacji KP PSP Wodzisław Śląski (0:2).

mistrzostwa_slaska-zabrze_8-9.10.2009

wicemistrzowie Śląska strażaków w futsalu

Dodatkowo najlepszym zawodnikiem tego Turnieju oraz strzelcem największej liczby bramek Turnieju został st. str. Adam Stanek.

Nad Jeziorem Maltańskim odbyły się 10 października XV Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu Długodystansowym. Po pokonaniu ok. 10 km na mecie zameldował się st. asp. Bogumił Pietrzak z czasem 48 min. 26 sek. co dało mu miejsce w połowie stawki wśród 98 strażaków, którzy stanęli na starcie.

15 października przeprowadzono ćwiczenia na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Symulowano pożar aneksu kuchennego, na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej, który powstał wskutek zwarcia instalacji elektrycznej.

W siedzibie Komendy w Rybniku 24 października przeprowadzono egzamin teoretyczny i praktyczny kończący szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego. Prawie tygodniowy kurs był przeprowadzony przez Nieetatowy Ośrodek Szkolenia tutejszej Komendy oraz funkcjonariuszów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Tego samego dnia w rybnickiej dzielnicy Kłokocin odbyły się ćwiczenia Kompani nr 15 "Kamień" Śląskiego Odwodu Operacyjnego, w skład którego wchodzi 13 Jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Miasta Rybnika i Powiatu Rybnickiego. Nowym Dowódcą Kompani jest st. kpt. mgr inż. Marek Tanżyna z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rybniku, a w czasie ćwiczeń działania ochotników koordynowali dowódcy zmian Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Jak co roku w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, 11 listopada na rybnickim rynku obyły się uroczyste obchody tego święta. Udział wzięła delegacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku z Komendantem Miejskim mł. bryg. Erwinem Jaworudzkim na czele.

Już po raz trzeci z rzędu st. str. Adam Stanek z naszej Komendy zdobył Mistrzostwo Polski strażaków w halowej odmianie piłki nożnej, występując w Reprezentacji Śląskiej Komendy Wojewódzkiej PSP. Turniej został przeprowadzony przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie w dniach 12-14 listopada.

20 listopada zakończono remont (wymianę) wewnętrznej instalacji elektrycznej garażu głównym.

Asp. Ireneusz Opolony zajął czwarte miejsce wśród strażaków podczas VI Edycji Maratonu Komandosa przeznaczonego dla służb mundurowych, który odbył się 28 listopada w okolicach Lublińca. Zawodnicy oprócz pełnego umundurowania polowego z wysokimi butami, musieli posiadać dodatkowo plecak o ciężarze 10 kg.
Bieg ten ukończyli także mł. asp. Robert Woźnica i str. Marcin Paleń. Pierwszy z nich jest jedynym z sześciu zawodników w Polsce (i jedynym strażakiem), który może się poszczycić ukończeniem wszystkich sześciu Maratonów Komandosa. Z powodu kontuzji biegu nie ukończył st. str. Robert Potysz.

Z początkiem zimy rozpoczęto prace związane z remontem i przystosowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego na miejscu Wspólnego Stanowiska Dyspozytorskiego. Powiatowe Stanowisko Kierowania zostało na ten czas przeniesione do sali sztabowej.
Nasi strażacy zakończyli remont łazienki na koszarach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

5 grudnia w wielickiej kopalni strażacy i ratownicy sprawdziło swoje umiejętności, wbiegając w ochronnych ubraniach, hełmach i dodatkowo w aparatach powietrznych pokonując 110 metrów schodami na powierzchnię Szyb Daniłowicza. Naszą Komendę reprezentowali: asp. Ireneusz Opolony, mł. asp. Robert Woźnica oraz str. Sebastian Duda.

W Sosnowcu odbyła się III i ostatnia runda Grand Prix w tenisie stołowym o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Nasza drużyna toczyła korespondencyjną rywalizację z KP PSP Żywiec. Niestety do zajęcia piątego miejsca zabrakło zaledwie 2 puntów.
Indywidualnie najlepiej z naszych zawodników spisał się st. asp. Bogumił Pietrzak zajmując ostatecznie 7 miejsce. W lidze występowali także mł. kpt. Mirosław Liszka, asp. Leszek Olborski, sekc. Tomasz Szulik oraz st. str. Wojciech Kasperzec.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej (w tym Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Rybniku) z terenu Miasta Rybnika i Powiatu Rybnickiego w roku 2009 interweniowała 1 468 razy. Były to wyjazdy do pożarów - 616 razy, miejscowych zagrożeń - 781 razy oraz fałszywych zdarzeń - 71 razy. Ponadto 16 razy nasi strażacy udawali się poza własny obszar chroniony w ramach funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:

 • 14 maja 2009 roku, godz. 9:26 - pożar wieży kościelnej - Dębieńsko Wielkie, ul. Borowa. Po dojeździe na miejsce, potwierdzono, że pali się kopuła wieży kościelnej. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu na palący się obiekt. Podano prąd wody od wewnątrz oraz z SD -37 co ograniczyło rozwój pożaru. Jednak całkowite ugaszenie nastąpiło poprzez podanie prądu piany ciężkiej od wewnątrz wieży kościelnej. W trakcie prowadzenia działań gaśniczych zabezpieczono zabytkowe organy znajdujące się wewnątrz kościoła (przy użyciu foli budowlanej). Nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru na pozostałą część kościoła. Po zakończeniu działań gaśniczych dokonano rozbiórki uszkodzonej części wieży kościelnej wraz z kopułą. Spaleniu uległa kopuła wieży kościelnej o konstrukcji drewnianej pokryta blachą miedzianą oraz krzyż znajdujący się na jej szczycie. Pożar spowodowany został niewłaściwym prowadzeniem prac renowacyjnych kopuły (lutowanie blach miedzianych). W działaniach gaśniczych udział brało 13 zastępów PSP (w tym pluton gaśniczy z KM PSP w Gliwicach - łącznie 31 ratowników) oraz 4 jednostki OSP - 21 osób. Straty wstępnie oszacowano na około 100 tys. zł. Ostatni pożar w podobnym obiekcie miał miejsce 14 października 1959 roku, kiedy to w wyniku pożaru spaliła się lewa północna wieża, pokrycie dachowe, organy, a także zniszczona zostaje malatura wnętrza Brazylijki pw. św. Antoniego w Rybniku. Pożar ten znaczaco pokrzyżował plany uroczystości z okazji Dnia Strażaka 2009 na rybnickim rynku.

debiensko_14-05-2009

pożar wieży kościelnej - Dębieńsko Wielkie, ul. Borowa

 • 28 czerwca 2009 roku - zalana niecka o powierzchni około 10 hektarów - Kaniów, ul. Rybacka. W wyniku gwałtownych i długotrwałych opadów deszczu przez dwa dni w działaniach brał udział zastęp SRw z agregatem pompowym z JRG Rybnik - 2 ratowników.
 • 15 lipca 2009 roku, godz. 21:20 - pożar domu jednorodzinnego - Rybnik, ul. Kosów. W budynku mieszkalnym w wyniku uderzenia pioruna wybuchł pożar. Spaleniu uległo około 400 m2 dachu - poszycie i konstrukcja; zniszczeniu uległo wyposażenie poddasza. Po ugaszeniu pożaru nastąpiły czynności zabezpieczające. Trwały one prawie 6 godzin, gdyż zalane zostało poddasze domu. W czasie wypadku w budynku przebywały dwie osoby, na szczęście nikomu nic się nie stało. Straty wstępnie oszacowano na ok. 150 tys. zł.
 • 1 grudnia 2009 roku, godz. 16:36 - zderzenie samochodu osobowego z autobusem - Rybnik, ul. Raciborska. W wyniku zderzenia kierowca samochodu osobowego został uwięziony w pojeździe. Działania zastępów JRG Rybnik (GBA 2,5/16; SLRt i SRt - 10 ratowników) polegały na stabilizacji pojazdu, uwolnieniu poszkodowanego przy pomocy sprzętu hydraulicznego, a następnie przekazaniu go zespołowi pogotowia ratunkowego, neutralizacji wycieku płynów eksploatacyjnych, oświetleniu oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Działania trwały 130 minut.

raciborska_1-12-2009

zderzenie samochodu osobowego z autobusem - Rybnik, ul. Raciborska

 • 15 grudnia 2009 roku, godz. 12:49 - wypadek ultralekkiego samolotu - Jejkowice, ul. Gajowa. W wyniku usterki silnika doszło do awaryjnego lądowania na łąkach dwumiejscowego ultralekkiego samolotu WT-9 Dynamic. W samolocie podróżowały dwie osoby, które po awaryjnym lądowaniu same opuściły uszkodzony samolot i wezwały służby ratownicze. Jedna osoba poszkodowana (pilot) została zabrana z urazem szczęki przez pogotowie ratunkowe i przewieziona do szpitala w Rydułtowach.

Lata 2010-

Rok 2010

14 stycznia 2010 roku i w dniach następnych na akwenie Pniowiec Zalewu Rybnickiego zostały przeprowadzone ćwiczenia doskonalające dla strażaków wszystkich zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rybniku z zakresu ratownictwa lodowego, głównie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu - deski (sań) lodowych.

kliknij, żeby zobaczyć opis ćwiczeń i więcej zdjęć

ćwiczenia doskonalające zakresu ratownictwa lodowego

Wilkowicach 13 lutego 2010 roku odbył się VI Bieg o Puchar Magurki "Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg". Rekordowa ilość zawodników miała do pokonania stylem klasycznym trasę długości 10 kilometrów. Dzięki udziałowi wielu funkcjonariuszy (w tym Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP) zorganizowano klasyfikację strażaków, w którym trzecie miejcie zdobył mł. asp. Robert Woźnica - reprezentujący KM PSP Rybnik.

W dniach 22-24 lutego 2009 roku kilkunastu funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej PSP w Rybniku przekazało honorowo swoją krew dla st. kpt. Daniela Dryniaka z Przemyśla, który ratując życie wędkarzowi, sam uległ ciężkiemu wypadkowi w czasie tej akcji.
Wśród nich byli nie tylko ratownicy z tutejszej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego czy strażacy-ratownicy, lecz w akcji uczestniczyli także dowódcy rybnickiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz sam Komendant Miejski.

26 lutego 2010 roku na basenie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach przeprowadzono I rundę tegorocznej Śląskiej Ligi Strażaków PSP w pływaniu, w której udział wzięła reprezentacja KM PSP Rybnik w składzie asp. Ireneusz Opolony, mł. asp. Robert Woźnica, st. str. Paweł Mrozek oraz str. Daniel Krakowczyk.
Wystartowali oni we wszystkich konkurencjach tych zawodów, tj. 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem dowolnym i w sztafecie 4 x 50 m stylem dowolnym zajmując 7 miejsce.

kliknij, żeby zobaczyć opis zawodów i więcej zdjęć

mł. asp. Robert Woźnica podczas startu stylem klasycznym - zdjęcie KW PSP Katowice

St. str. Adam Stanek grając w Reprezentacji Śląska Państwowej Straży Pożarnej zdobył pierwsze miejsce w XI Halowych Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w piłce nożnej pięcioosobowej.
W finale Reprezentacja Śląska pokonała kolegów z KM PSP Zabrze 2:1. Turniej odbył się w dniach 27-28 lutego 2010 roku na hali MORiS-u w Chorzowie, a przewodnie hasło Mistrzostw brzmi "NIE TYLKO SŁUŻBĄ CZŁOWIEK ŻYJE".

Mł. asp. Robert Woźnica w dniu 6 marca 2010 roku po raz kolejny z rzędu wystartował w narciarskim "Biegu Piastów" w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach.
Zajął on na dystansie 50 km stylem klasycznym 7 miejsce spośród strażaków z całego kraju o Puchar Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku wpłynęły 103 raporty o przyjęcie do służby, jednak do dalszego etapu Komisja zakwalifikowała 100 raportów (osób). 8 marca 2010 roku został zakończony nabór do służby przygotowawczej na stanowisko ratownika i ratownika-kierowcy. Komisja Kwalifikacyjna wyłoniła kandydatów - Jarosław Kuśka, Ireneusz Pawlas, Dawid Druchniak i Artur Wowra.

16 marca 2010 roku zakończono nabór na stanowisko Specjalisty w Sekcji Finansów w korpusie służby cywilnej. Komisja Kwalifikacyjna spośród wszystkich osób ubiegających się o przyjęcie wyłoniła kandydata, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy postępowania. Jest to Pani Justyna Wójcik.

W środowe przedpołudnie 12 maja 2010 roku na rybnickim rynku odbył się uroczysty Apel z okazji Dnia Strażaka, który poprowadził zgodnie z ceremoniałem pożarniczym Dowódca uroczystości kpt. mgr inż. Jakub Korus.
Wcześniej, w trakcie Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka na wyższe stopnie oficerskie zostali awansowani:
 • na stopień brygadiera: mł. bryg. Erwin Jaworudzki
 • na stopień starszego kapitana: kpt. Filip Korus
 • na stopień młodszego kapitana: asp. sztab. Arkadiusz Pawlik.
Podczas rybnickiej Akademii na wyższe stopnie służbowe zostali mianowani:
 • na stopień starszego aspiranta asp. Grzegorz Brzozowski, asp. Marek Kula, asp. Wojciech Motyka i asp. Bogusława Mól
 • na stopień aspiranta mł. asp. Sławomir Jurecki i mł. asp. Robert Woźnica
 • na stopień starszego ogniomistrza ogn. Zbigniew Leisner
 • na stopień młodszego ogniomistrza st. sekc. Piotr Kramer
 • na stopień starszego sekcyjnego sekc. Damian Krakowczyk
 • na stopień starszego strażaka str. Sebastian Duda, str. Daniel Krakowczyk, str. Leszek Machulec, str. Karol Marcinkowski, str. Marcin Paleń, str. Mirosław Polak, str. Tomasz Rduch i str. Radosław Szostak.
Ponadto Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dyplomem honorowym uznał działalność mł. bryg. mgr inż. Bogusława Łabędzkiego - Kierownika Sekcji Rozpoznawania Zagrożeń tutejszej Komendy oraz asp. sztab. Sławomira Blachę - Zastępcę Dowódcy Jednostko Ratowniczo-Gaśniczej w Rybniku.
Brązowa odznaka "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" została nadana st. asp. Grzegorzowi Brzozowskiemu, mł. bryg. Bogusławowi Łabędzkiemu, st. ogn. Rajmundowi Kocurowi, st. asp. Bogusławie Mól i st. ogn. Stanisławowi Neblikowi.
Natomiast asp. Leszek Olborski i st. ogn. Gerard Złoty odebrali brązowe Medale "Za zasługi dla pożarnictwa".

kliknij, żeby zobaczyć opis uroczystości i więcej zdjęć

Dzień Strażaka 2010 na rybnickim rynku

Podczas drugiej rundy Grand Prix w tenisie stołowym o Puchar Śląskiego Komendanta PSP rozegranej 17 czerwca 2010 roku w hali sportowej w Kłobucku nasza drużyna okazała się niepokonaną - zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Udział w tym sukcesie miały bardzo dobre wyniki indywidualne st. asp. Bogumiła Pietrzaka (piąty), st. str. Adama Stanka (ósmy), st. str. Wojciecha Kasperzec (dziewiąty) oraz st. ogn. Mirosława Podleśnego (miejsce 17-24).

Na rybnickim lotnisku 20 czerwca 2010 roku został przeprowadzony VI Memoriał imienia kpt. Adama Byczka. W poszczególnych kategoriach wyniki przedstawiały się następująco:

SAMOCHODY LEKKIE SAMOCHODY ŚREDNIE SAMOCHODY CIĘŻKIE
I miejsce - OSP Bełk (76 sek.) I miejsce - OSP Palowice (103 sek.) I miejsce - OSP Lyski (119 sek.)
II miejsce - OSP Żytna II miejsce - OSP Jankowice II miejsce - OSP Boguszowice
III miejsce - OSP Palowice III miejsce - OSP Leszczyny III miejsce - OSP Bełk
IV miejsce - OSP Kłokocin IV miejsce - OSP Popielów IV miejsce - OSP Jejkowice
V miejsce - OSP Leszczyny V miejsce - OSP Książenice V miejsce - OSP Świerklany
  VI miejsce - OSP Kamień VI miejsce - OSP Szczejkowice
  VII miejsce - OSP Gotartowice VII miejsce - OSP Orzepowice
  VIII miejsce - OSP Dębieńsko Stare  

 

Z różnych względów zastępy OSP Czerwionka i OSP Szczerbice nie ukończyły swoich konkurencji.
W wielkim finale zmierzyli się zwycięscy poszczególnych kategorii. Zadanie zbudowania linii głównej i gaśniczej zakończonej prądownicąw celu przewrócenia dwóch pachołków najszybciej wykonał zastęp OSP Palowice (czas 22 sekundy) przed OSP Bełk (49 sek.) i OSP Lyski (54 sek.).

kliknij, żeby zobaczyć opis zawodów i więcej zdjęć

VI Memoriał imienia kpt. Adama Byczka

W sierpniu zakończyły się prace remontowe instalacji elektrycznych w części Stanowiska Kierowania, biurowej i garażowej budynku Komendy Miejskiej PSP w Rybniku. W ramach przeprowadzonych prac wykonano modernizację instalacji instalacji niskoprądowych i teleinformatycznych w tym instalacji alarmowej odpowiadającej za alarmowanie sił i środków straży pożarnej.

Po okresowych badaniach lekarskich w Instytucie Medycyny Morskiej w Gdyni, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Rybnika udała się na coroczny nurkowy obóz szkoleniowy do miejscowości Rybaki na Pojezierzu Olsztyńskim (24.08 ÷ 2.09.2010).
Jako miejsce szkolenia stanowił tamtejszy poligon podwodny nad jeziorem Łańskiem (max. gł. 54 m) z Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
Przed wyjazdem na obóz zakupiony został nowy sześcioosobowy ponton hybrydowy oraz liny pływające, a także uzupełniono indywidualny sprzęt nurkowy (m.in. komputery nurkowe, kamizelki wypornościowe, ubrania suche i neoprenowe, rękawice, latarki, półmaski, itp.).
Wypożyczono także na czas obozu z innych Jednostek kamerę do zdjęć podwodnych wysokiej rozdzielczości oraz echosondę pomocne w wychwyceniu błędów podczas nurkowania i doskonaleniu technik podwodnych.

kliknij, żeby zobaczyć opis obozu i więcej zdjęć

nurkowy obóz szkoleniowy w miejscowości Rybaki

Na początku września 2010 roku za sprawą kpt. Sebastiana Dziedziocha zmieniła się szata graficzna strony internetowej Komendy Miejskiej PSP w Rybniku. Powstała ona na szkielecie popularnego systemu zarządzania treścią napisanego w języku PHP, wykorzystującego bazę danych MySQL.

W dniu 19 września w Jankowicach odbyły się zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Świerklany. W zawodach brało udział 10 jednostek OSP w czym jedna jednostka spoza powiatu rybnickiego - OSP Radlin II.
Końcowa klasyfikacja drużyn OSP:

 • Miejsce 1 - OSP Jankowice
 • Miejsce 2 - OSP Świerklany
 • Miejsce 3 - OSP Palowice
 • Miejsce 4 - OSP Radlin II
 • Miejsce 5 - OSP Bełk
 • Miejsce 6 - OSP Popielów
 • Miejsce 7 - OSP Boguszowice
 • Miejsce 8 - OSP Gaszowice
 • Miejsce 9 - OSP Leszczyny
 • Miejsce 10 - OSP Czerwionka

Zgodnie z tradycją odbyła się również konkurencja o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku. Zwycięzcą została drużyna z jednostki OSP Radlin II.

W dniu 21 września w Żorach odbył się coroczny turniej piłkarski pomiędzy 5 komendami PSP (Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Wodzisław Śląski, Żory i Rybnik). Zespoły 11 osobowe rywalizowały w systemie „każdy z każdym". Zawodnicy naszej komendy zajęli II miejsce.
Po 10-ciu spotkaniach klasyfikacja końcowa prezentowała się następująco:

 • miejsce 1 - KP PSP Wodzisław Śląski
 • miejsce 2 - KM PSP Rybnik
 • miejsce 3 - KM PSP Jastrzębie - Zdrój
 • miejsce 4 - KP PSP Racibórz
 • miejsce 5 - KM PSP Żory.

Nasza drużyna wystąpiła w składzie: mł. bryg. Bogdan Łabędzki, st. kpt. Marek Tanżyna, kpt. Wojciech Rduch, st. asp. Wojciech Motyka, asp. Wojciech Kogut, ogn. Tomasz Kowol, st. sekc. Damian Krakowczyk, sekc. Tomasz Szymura, st. str. Sebastian Duda, st. str. Marcin Janosz, st. str. Wojciech Kasperzec, st. str. Łukasz Olszowski, st. str. Marcin Paleń, st. str. Tomasz Rduch oraz st. str. Adam Stanek.

W sobotę 24 września 2010 roku odbyły się Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Palowicach. W zawodach brały udział 3 drużyny MDP w kategorii chłopców. Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

 • I miejsce - MDP z OSP Palowice
 • II miejsce - MDP z OSP Bełk
 • III miejsce - MDP z OSP Przegędza.

W niedzielę 25 września 2010 roku na terenie Stadionu MOSiR w Rybniku odbyły się Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP miasta Rybnika. Mimo niesprzyjającej pogody rywalizacja była bardzo zacięta. Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

GRUPA A GRUPA MDP CHŁOPCY GRUPA MDP DZIEWCZYNY
I miejsce - OSP Wielopole I I miejsce - OSP Kamień I miejsce - OSP Kłokocin
II miejsce - OSP Wielopole II II miejsce - OSP Kłokocin  
III miejsce - OSP Kamień    
IV miejsce - OSP Stodoły    
V miejsce - OSP Orzepowice    
VI miejsce - OSP Boguszowice    
VII miejsce - OSP Grabownia    
VIII miejsce - OSP Gotartowice    
IX miejsce - OSP Kłokocin    
X miejsce - OSP Golejów    
XI miejsce - OSP Popielów    
XII miejsce - OSP Chwałęcice    

 

W hali sportowej MOSiR w Zabrzu w dniach 14 i 15 października 2010 roku odbyły się coroczne Halowe Mistrzostwa Śląska Strażackich Piątek Piłkarskich o Puchar Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. Nasza drużyna zajęła trzecie miejsce ulegając jedynie w półfinale 3:4 obecnym Mistrzom - zespołowi Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim - tracąc bramkę w ostatniej sekundzie tego meczu. Drużyna wystąpiła w składzie: st. kpt. Marek Tanżyna, st. asp. Wojciech Motyka, asp. Wojciech Kogut, sekc. Tomasz Szymura, st. str. Grzegorz Betka (Kierownik Drużyny), st. str. Marcin Paleń, st. str. Mirosław Polak oraz st. str. Adam Stanek.

St. ogn. Grzegorz Siatka, st. str. Michał Wojaczek oraz st. str. Paweł Mrozek z naszej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego wzieli udział (w dniach 11-15 października 2010 roku) w szkoleniu z zakresu ratownictwa na rzekach górskich, wodach powodziowych i szybkopłynących organizowanym przez Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Nowym Sączu.

W przeprowadzonym 8 października 2010 roku biegu Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Biegu Przełajowym wokół Lublińca w tym roku wystartowali st. asp. Bogumił Pietrzak, asp. Robert Woźnica i str. Ireneusz Pawlas.
Cała nasza drużyna ukończyła bieg na dystansie 13 km w regulaminowym umundurowaniu koszarowym stając się jedną z trzech zespołów Państwowej Straży Pożarnej startujących w tych Mistrzostwach.

9 października 2010 roku w pobliżu stacji kolejowej Rybnik-Gotartowice odbyły się ćwiczenia alarmowo-bojowe Kompani Odwodowej nr 11 na bazie jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Celem do osiągnięcia przez ćwiczących była współpraca w pozorowanym pożarze lasu w pobliżu trasy kolejowej, podawanie wody na duże odległości poprzez przepompowywanie i dowożenie, zakończone rozwinięciem w szyku okrążającym. Prowadzono także działania zabezpieczające zagrożonej cysterny z paliwem znajdującej się na terenie pobliskiego dworca.

Sześciu naszych kierowców - ratowników ukończyło egzaminem (w dniu 28 października 2010 roku) szkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi i konserwacji podestów ruchomych. Kurs przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego w Komendzie Miejskiej PSP w Tychach daje uprawnienia do posługiwania się m.in. dźwigami i żurawiami będącymi w podziale bojowym straży pożarnych i wykorzystywanych do celów ratownictwa technicznego (drogowego).

Asp. Robert Woźnica po raz siódmy ukończył Maraton Komandosa przeznaczonego dla służb mundurowych. Oznacza to, że jest on jedynym strażakiem, a czwartym zawodnikiem w Polsce, który może się poszczycić ukończeniem wszystkich edycji tego biegu.
Tegoroczny ekstremalny bieg (przeprowadzony 27 listopada 2010 roku) już w zimowej scenerii długości 42,195 km prowadził drogami leśnymi w okolicach Lublińca, a zawodnicy oprócz pełnego umundurowania polowego z wysokimi butami, musieli posiadać dodatkowo plecak o ciężarze 10 kg.

asp. Robert Woźnica podczas Maratonu Komandosa w Lublińcu

asp. Robert Woźnica podczas biegu - zdjęcie Jacek Szustakowski (Polska Zbrojna)

Bardzo drogi prezent świąteczny otrzymała nasza Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza od Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.
Agregat pompowy AP 8000/8 przeznaczony jest do tłoczenia wody do celów gaśniczych (pożary lasu lub dużych obiektów z wykorzystaniem działek wodno-pianowych) lub podczas przeciwdziałania skutkom powodzi - przeznaczony jest do podawania czystej i zanieczyszczonej wody, jednak nie jest to pompa szlamowa.
Do współpracy z tym agregatem jest niedawno zaadaptowany VW Transporter jako specjalny lekki samochód wężowy z normatywem 20 odcinków węża tłocznego W-75.
Kilkanaście dni temu zakupiono także nowy specjalny lekki samochód kwatermistrzowski Skoda Roomster 1,2 TSI do celów Komendy Miejskiej PSP w Rybniku.

Blisko 110 metrów w pionie i 650 schodów mieli do pokonania zawodnicy podczas II Turnieju Barbórkowego Straży Pożarnej, który został przeprowadzony 11 grudnia 2010 roku w zabytkowej kopalni w Wieliczce.
Nasza drużyna jako jedna z trzech zespołów reprezentujących Śląsk wystąpiła w składzie st. asp. Ireneusz Opolony, st. asp. Bogumił Pietrzak, st. str. Sebastian Duda oraz st. str. Tomasz Skutela.

Dnia 11 grudnia 2010 roku Hala Sportowa przy gimnazjum nr 11 w Rybniku - Niedobczycach gościła uczestników V Mikołajkowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych i Kadry Pedagogicznej Ochotniczego Hufca Pracy i Zakładu Doskonalenia Zawodowego - organizatorów tego Turnieju.
Ostatecznie Państwowej Straży Pożarnej z Rybnika nie udało się obronić tytułu najlepszej drużyny sprzed roku ulegając Komendzie Wojewódzkiej Policji 1:3.
Naszą Komendę reprezentowali zawodnicy z drugiej zmiany służbowej JRG Rybnik w składzie: st. asp. Wojciech Motyka, st. ogn. Piotr Kramer, st. str. Marcin Janosz, st. str. Wojciech Kasperzec, st. str. Karol Marcinkowski oraz st. str. Adam Stanek.

16 grudnia 2010 roku w Żywcu odbyła się ostatnia edycja Grand Prix w tenisie stołowym o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Dobry wynik naszej drużyny w składzie kpt. Mirosław Liszka, st. asp. Bogumił Pietrzak, st. str. Jarosław Kuśka oraz st. str. Tomasz Rduch przełożył się na ostatecznie na zajęcie III miejsca w całych tegorocznych rozgrywkach.

Z początkiem grudnia zakończył się remont dachu, schodów na plac zewnętrzny oraz odnowiono elewacje zewnętrzną budynku Komendy wykonanej przez zewnętrzną firmę. Wymieniono także nawierzchnię na asfaltową w obu wjazdach na plac wewnętrzny.
Nasi strażacy natomiast (głównie z pierwszej zmiany służbowej) we własnym zakresie przeprowadzili remont kuchni na koszarach z zakupionego przez Komendę materiału oraz zaadaptowali nowe meble i sprzęt AGD.
W roku 2010 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 1583 razy. Wśród nich było 493 pożary, 993 miejscowych zagrożeń oraz 97 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń.
Ponadto 20 razy nasi ratownicy udawali się poza własny obszar chroniony w ramach funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:
 • Zderzenie samochodu osobowego z samochodem ciężarowym - Rybnik, ul. Rudzka (15-01-2010, 14:15). Kierująca samochodem osobowym z nieustalonych przyczyn doprowadziła do zderzenia (bocznego) z samochodem ciężarowym jadącym z przeciwka. Działania zastępów JRG Rybnik (SLRt, GBA 2,5/16 i SLOp – 10 ratowników) polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uwolnieniu (przy użyciu sprzętu hydraulicznego) kierującej samochodem osobowym z pojazdu, przekazaniu poszkodowanej Zespołowi Ratownictwa Medycznego oraz uprzątnięciu miejsca zdarzenia. Poszkodowana przewieziona została karetką pogotowia ratunkowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku, gdzie w wyniku odniesionych ran zmarła. Straty wstępnie oszacowano na około 10 tys. zł. Działania trwały 83 minuty.

kliknij, żeby zobaczyć opis akcji i więcej zdjęć

zderzenie samochodu osobowego z samochodem ciężarowym

 • Wypadek samochodu ciężarowego z naczepą - Rybnik, ul. Wodzisławska (29-01-2010, 8:13). W wyniku nadmiernej szybkości kierujący ciągnikiem siodłowym zjechał z drogi na skarpę o wysokości około 7 m i nachyleniu około 45 stopni. Skarpa na której zatrzymał się samochód oddzielała ulicę Wodzisławską od położonej poniżej ulicy Śląskiej. Samochód przewoził około 4 ton mrożonek. W działaniach brały udział zastępy JRG Rybnik, JGR Dąbrowa-Górnicza, JRG Gliwice oraz Grupa Operacyjna WSKR.

kliknij, żeby zobaczyć opis akcji i więcej zdjęć

wypadek samochodu ciężarowego z naczepą

 • Zatrucie tlenkiem węgla 7 osób w mieszkaniu budynku wielorodzinnym - Rybnik, ul. Lompy (14-02-2010, 18:27). Informację o możliwym zatruciu tlenkiem węgla przekazał dyspozytor pogotowia ratunkowego. Na miejsce zdarzenia zadysponowany został zastęp JRG Rybnik w celu pomiaru stężeń tlenku węgla. Ratownicy PSP udzielili pomocy medycznej czterem osobom (dwoje dzieci i dwie osoby dorosłe) - wparcie psychiczne, tlenoterapia oraz zabezpieczenie przed utratą ciepła. W zdarzeniu poszkodowane zostały siedem osób: dwie kobiety oraz pięcioro dzieci. Wszystkie poszkodowane osoby z objawami zatrucia tlenkiem węgla przewieziono do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku. Działania trwały 92 minuty.
 • Wypadek drogowy z udziałem trzech samochodów - Rybnik, ul. Żorska (01-03-2010, 06:04). W wyniku niezachowania bezpieczeństwa przez kierującego jednym z pojazdów, doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i dwóch samochodów dostawczych. Działania dwóch zastępów JRG Rybnik (SLRt i GBA 2,5/16 - 8 ratowników) polegały na ewakuacji jednej osoby z pojazdu i przekazaniu jej Zespołowi Ratownictwa Medycznego oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W wyniku odniesionych obrażeń 29 letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym poniósł śmierć mimo prób reanimacji. Straty wstępnie oszacowano na około 35 tys. zł. Działania trwały 96 minut.

kliknij, żeby zobaczyć opis akcji i więcej zdjęć

wypadek drogowy z udziałem trzech samochodów

 • Pożar suchej trawy na łące - Szczejkowice, ul. Bełkowska (09-03-2010, 14:35). Spaleniu uległo około 0,1 ha suchej trawy na łące. Podczas próby gaszenia pożaru sąsiadowi właściciela (mężczyzna lat 55) zapaliły się spodnie. W efekcie jego obie nogi uległy poparzeniu. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego zabrało poszkodowanego do Szpitala Miejskiego w Żorach. Działania trwały 117 minut.
 • Duży pożar suchej trawy, trzciny i samosiejek na nieużytkach - Czernica, ul. Sobieskiego/Górnicza (24-03-2010, 19:32). Pożar suchej trawy, trzciny i samosiejek ugaszono przy pomocy wody, tłumic i łopat. W działaniach udział brali: GBA 2,5/16 z JRG Rybnik, GCBA 8/32 z JRG Rydułtowy, OSP Czernica, OSP Gaszowice, OSP Łuków i OSP Szczerbice - 28 osób. Spaleniu uległa powierzchnia 15 hektarów. Działania trwały 100 minut.
 • Wywrócenie się samochodu ciężarowego z kontenerem - Bełk, ul. Główna (07-04-2010, 10:55). W wyniku niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym doszło do wywrócenia samochodu ciężarowego z kontenerem wypełnionym odpadami budowlanymi. Zdarzenia miało miejsce na wjeździe na autostradę A1. Na skutek zdarzenia uszkodzony został samochód ciężarowy oraz drogowa bariera energochłonna. Działania trwały 3 godziny i 28 minut.

kliknij, żeby zobaczyć opis akcji i więcej zdjęć

wywrócenie się samochodu ciężarowego z kontenerem

 • Pożar opuszczonego budynku mieszkalnego - Bełk, ul. 26-stycznia (13-05-2010, 22:47). Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono że pożarem objęty jest opuszczony budynek mieszkalny. Straty wstępnie oszacowano na około 70 tys. zł. (uratowano mienie wartości około 50 tys. zł). Przypuszczalną przyczyną pożaru było podpalenie przez osoby nieustalone. Działania trwały 4 godziny.
 • Wypadek samochodu ciężarowego - Przegędza, ul. Mikołowska (10-06-2010, 22:57). Na skutek niezachowania należytej ostrożności, samochód ciężarowy zjechał do przydrożnego rowu, ściął słup energetyczny (niskiego napięcia) i zatrzymał się na drzewie. Przewoził on około 10 ton wełny mineralnej. Działania czterech zastępów straży pożarnych z JRG Rybnik oraz SCRd z JRG Dąbrowa Górnicza polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu słupa energetycznego, wycięciu drzewa oraz wyciągnięciu samochodu ciężarowego na pobocze jezdni przy pomocy 50 tonowego dźwigu Liebherr LTM 1050 prywatnej firmy. Przybyłe na miejsce Pogotowie Energetyczne odcięło dopływ energii elektrycznej i usunęło zwisające przewody. Na miejsce zdarzenia przybył Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku st. kpt. Grzegorz Kos. Starty wstępnie oszacowano na około 300 tys. zł. Działania trwały 9 godzin i 3 minuty.
 • Wyciek mieszaniny amoniaku i oleju z instalacji - Leszczyny, ul. Rybnicka (04-07-2010, 12:47). Po dojeździe na miejsce zdarzenia, obsługa poinformowała Kierującego Działaniami Ratowniczymi, iż miał miejsce wyciek około 1 litra amoniaku, podczas cotygodniowego spuszczania oleju ze zbiorników z amoniakiem. Pomiary przeprowadzone w w/w pomieszczeniu wskazywały na zawartość amoniaku w wielkości przekraczającej skalę detektora wielogazowego (99,9 ppm). Po konsultacji z pracownikami zakładu oraz oficerem operacyjny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, przystąpiono do wentylacji w/w pomieszczenia, przy pomocy wentylatorów elektrycznych znajdujących się na wyposażeniu zakładu. Ciągle były prowadzone pomiary w przyległych pomieszczeniach oraz na dachu obiektu. Po około dwóch godzinach stężenie spadło do poziomu 20,0 ppm. Działania jednego zastępu JRG Rybnik (GBA 2,5/16 - 6 ratowników) łącznie trwały 4 godziny i 4 minuty.
 • Rozszczelnienie się urządzenia do oczyszczania wody fontanny miejskiej - Rybnik, pl. Wolności (05-08-2010, 13:49). Podczas uzupełnienia chloru w maszynowni fontanny przez specjalistyczną firmę doszło do rozszczelnienia chloratora. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stężenie chloru w powietrzu pomieszczenia maszynowni wynosiło 1,7 ppm. Działania zastępu JRG Rybnik polegały na zebraniu rozsypanego chloru z podłogi maszynowni, zmyciu pozostałości wodą i intensywnemu przewietrzeniu pomieszczeń wentylatorem. Po zakończeniu działań stężenie chloru wynosiła 0 ppm. Działania trwały 79 minut.
 • Pożar budynku jednorodzinnego - Rybnik, ul. Kłokocińska (21-08-2010, 03:12). Po przybyciu na miejsce pięciu zastępów straży pożarnych i przeprowadzeniu rozpoznania, stwierdzono, że pożarem objęty był cały budynek. Nieustalono przyczyn pożaru. Straty wstępnie oszacowano na około 100 tys. zł (uratowano mienie wartości około 50 tys. zł). Działania trwały 3 godziny i 15 minut.
 • Poszukiwanie osoby zaginionej na terenie zbiornika Elektrowni Rybnik - Rybnik, ul. Rudzka (17-10-2010, 10:50). Działania straży pożarnej na prośbę Prokuratora, którą wykonywała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z JRG Rybnik i JRG Bytom oraz pies tropiący z przewodnikiem z Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Jastrzębia Zdroju polegały na przeszukaniu części akwenu i wskazaniu potencjalnego miejsca osoby zaginionej. Wskazany przez psa obszar, został przeszukany przy pomocy echosondy, a następnie wyznaczony obszar został spenetrowany i oznakowany przez płetwonurków. W kolejnych dniach poszukiwań sprawdzano i przeszukiwano linię brzegową Zalewu Rybnickiego z jednostek pływających będących na wyposażeniu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Rybniku i Bytomiu. Działania straży pożarnej zostały przerwane przez Prokuratora w dniu 27 października 2010 roku.

poszukiwanie osoby zaginionej na terenie zbiornika Elektrowni Rybnik

zdjęcie pochodzi ze strony Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej PSP w Jastrzębiu Zdroju

 • Pożar domu jednorodzinnego - Rybnik, ul. Żorska (22-10-2010, 02:58). Po przybyciu sześciu zastępów z JRG Rybnik, JRG Żory i OSP Gotartowice na miejsce dowódca akcji stwierdził, że pożarem objęty jest dach i poddasze nieużytkowe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zapalenie się poszycia dachu od rury odprowadzającej spaliny z kominka. Straty wstępnie oszacowano na około 60 tys. zł. Działania gaśnicze trwały 2 godziny i 17 minut.
 • Pożar piwnicy domu wielorodzinnego - Rybnik, ul. Dworek (23-10-2010, 00:47). Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono pożar piwnicy i silne zadymienie na klatce schodowej w budynku wielorodzinnym. W trakcie prowadzenia działań gaśniczych w pomieszczeniu piwnicznym znaleziono 2 osoby bez oznak życiowych. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon obydwu osób. Na obserwację do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku zostały przewiezione 4 osoby.
 • Wypadek drogowy z udziałem cysterny przewożącej propan-butan - Szczejkowice, ul. Gliwicka (12-12-2010, 14:46). Prawdopodobnie na skutek niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, samochód cysterna wypadł z drogi i zjechał ze skarpy na tory kolejowe, uszkadzając wcześniej barierkę wiaduktu. Pojazd przewrócił się do góry kołami, zajmując całkowicie jeden tor oraz częściowo drugi tor. W wyniku wypadku kierowca został przygnieciony kabiną, a przybyły na miejsce wypadku lekarz stwierdził jego zgon. W cysternie przewożono gaz LPG w ilości ponad 11 m3. Nie stwierdzono uszkodzeń grożących rozszczelnieniem się cysterny. Z uwagi na bardzo wąską drogę i niemożliwość rozstawienia na niej dźwigu drogowego, zadysponowano dwa pociągi ratunkowe z dźwigami. Docelowo w dwudniowych działaniach uczestniczyło 17 zastępów straży pożarnych (47 ratowników) - m. in. pluton chemiczny z JRG Gliwice Łabędy i pluton techniczny z JRG Dąbrowa Górnicza. Działania zakończono 14 grudnia o godz. 03:02.

kliknij, żeby zobaczyć opis akcji i więcej zdjęć

wypadek drogowy z udziałem cysterny przewożącej propan-butan

Jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie chronionym brały udział ponad dwustu zdarzeniach związanych z likwidacją rozlewisk wodnych powstałych w wyniku długotrwałych opadach deszczu w okresie maj/czerwiec 2010 roku. Do długotrwałych akcji można zaliczyć:

 • Lokalne miejscowe zagrożenie związane z wystąpienie z koryta rzeki Rudy i stworzenie rozlewiska wodnego o powierzchni około 45000 m2 stwarzające zagrożenie dla okolicznych budynków jednorodzinnych - Rybnik, ul. Partyzantów (17-05-2010, 07:57). W wyniku wystąpienia rzeki Ruda z naturalnego koryta w rejonie ulicy Partyzantów doszło do utworzenia rozlewiska w obrębie którego znalazło się ok. 80 budynków. Działania zastępów straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu zagrożonych budynków mieszkalnych i gospodarczych poprzez budowanie wałów z worków z piaskiem, zabezpieczaniu brzegu rzeki Ruda tworząc dodatkowe wały, pomocy odciętym mieszkańcom ul. Partyzantów (transport żywności, środków czystości, transporcie mieszkańców w celu umożliwienia dostania się do pracy i szkoły). Miejsce zdarzenia na bieżąco kontrolowano w celu podjęcia natychmiastowej interwencji i pomocy potrzebującym (patrolowanie piesze i łodzią). W dniu 19-05-2010 przystąpiono do wypompowywania wody z zalanych budynków oraz rozlewiska. W działaniach trwających 154 godzin i 8 minut, w sumie brało udział 23 zastępy (64 ratowników) JRG Rybnik oraz 11 jednostek OSP (53 osoby).
 • Rozlewisko wodne o powierzchni około 30000 m2 zagrażające budynkowi jednorodzinnemu - Rybnik, ul. Konarskiego (17-05-2010, 08:45). Działania 4 zastępów JRG Rybnik (14 ratowników) i OSP Popielów (5 osób) polegały na obwałowaniu (workami z piaskiem) zamieszkałego budynku jednorodzinnego i wypompowywaniu wody z rozlewiska. Działania trwały 8 godzin i 45 minut.
 • Lokalne miejscowe zagrożenie związane z rozlewiskiem o powierzchni około 10000 m2 rzeki Rudy - Rybnik, ul. Nadbrzeżna (17-05-2010, 09:58). Działania zastępów straży pożarnych oraz członków Młodzieżowej Drużyny Harcerskiej, pracowników Rybnickich Służb Komunalnych i okolicznych mieszkańców polegały na umacnianiu wałów workami z piaskiem, uszczelnianiu studzienek kanalizacyjnych (workami z piaskiem) z których woda zalewała drogę i budynki jednorodzinne i przepompowywaniu wody z drogi do rzeki. Zalane zostały piwnice w około 100 budynkach. Działania trwały 48 godzin i 53 minut, w których uczestniczyły 2 zastępy JRG Rybnik (8 ratowników) oraz 7 jednostek OSP (45 osób).
 • Rozlewisko wodne o powierzchni około 10000 m2 na terenie przedszkola oraz budynku biblioteki - Rybnik, ul. Za Torem (18-05-2010, 08:41). Działania zastępu JRG Rybnik (5 ratowników) oraz 2 jednostek OSP (19 osób) polegały na ewakuacji mienia z zalanego budynku biblioteki, zabezpieczeniu zagrożonego budynku przedszkola przed napływem wody przez wykonanie wału przeciwpowodziowego, monitorowaniu poziomu wody oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Działania trwały 25 godzin i 22 minut.
 • Rozlewisko wodne o powierzchni około 10000 m2 - Rybnik, ul. Skalna (02-06-2010, 06:12). Działania trwały przez 13 godzin i 13 minut, w których uczestniczyło 5 zastępów JRG Rybnik (18 ratowników) oraz 3 jednostki OSP (14 osób). Polegały one na wykonaniu wałów zabezpieczających budynki przy pomocy worków z piaskiem oraz wypompowaniu wody z rozlewisk. W działaniach uczestniczyli pracownicy Rybnickich Służb Komunalnych (dostarczenie worków i piasku).
 • Rozlewiska wodne z rzeki Ruda o powierzchni około 20000 m2 - Rybnik, ul. Nadbrzeżna (02-06-2010, 16:45). Działania polegające na wypompowaniu wody trwały przez 27 godzin i 45 minut, w których uczestniczyły 4 zastępy JRG Rybnik (11 ratowników) oraz 2 jednostki OSP Orzepowice i Golejów (10 osób).

Działania ratowników JRG Rybnik w likwidacji skutków majowo/czerwcowej powodzi 2010 roku poza własnym obszarem chronionym:

 • Zabrze i Przyszowice: pompowanie agregatem pompowym rozlewiska wodnego (AP 5000 - jeden ratownik - 20.05/5.06.2010)
 • Bieruń i okolice (Bijasowice i Czarnuchowice): dostarczanie łodzią do zalanych domostw wody pitnej i żywności (zastęp SLPgaz + łódź - 3 ratowników - 20/22.06.2010), później umacnianie wałów i uszczelnianie przepustów oraz likwidacja skutków powodzi (zastęp GBA 2,5/16 4x4 - 6 ratowników - 28.05 oraz 2 i 8.06.2010)
 • okolice Puław i Kazimierza Dolnego: umacnianie wałów (dwóch ratowników - 23/24.05.2010)
 • Sosnowiec: pompowanie agregatem pompowym rozlewiska wodnego (SRW + AP 5000 - dwóch ratowników - 5/7.06.2010)
 • Sandomierz: pompowanie agregatem pompowym rozlewiska wodnego (SRW + AP 5000 - dwóch ratowników - 13/28.06.2010).
Komendant Główny PSP w związku z sytuacją powodziową wprowadził na okres powodzi system dwuzmianowy pełnienia służby (24/24 godziny) oraz podwyższył obsadę etatową jednostek JRG na wypadek potrzeby skierowania dalszych, większych środków na tereny powodziowe.

Komendanci Straży Pożarnej w Rybniku

 


 

Komendanci Straży Pożarnej w Rybniku

pik5

kpt. poż. Otton Zając
Komendant Miejski od 1955 do 1961

pik6

kpt. poż. Adam Byczek
Komendant Miejski od 1961 do 1963
Komendant Powiatowy od 1951 do 1967

pik2

płk. poż. mgr Karol Prec
Komendant Powiatowy od 1963 do 1973

pik1

ppłk. poż. Witold Blacha
Komendant Miejski od 1963 do 1975
Komendant Rejonowy od 1975 do 1981

pik4

ppłk. poż. inż. Adam Krzywonos
Komendant Powiatowy od 1973 do 1975
Komendant Rejonowy od 1981 do 1989

pik7

st. bryg. poż. Karol Underowicz
Komendant Rejonowy od 1990 do 1992

pik3

bryg. poż. mgr inż. Jan Sroka
Komendant Rejonowy PSP od 1992 do 1996

jaworudzki

bryg. mgr inż. Erwin Jaworudzki
Komendant Miejski PSP od 1996 do 2012

 ziaja3

                                                                    st. bryg. mgr inż. Krzysztof Ziaja
                                                              Komendant Miejski PSP od 2012 do 2017