orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Poczatki pożarnictwa w Rybniku  Pierwsza Straż Pożarna w Rybniku

Na skutek dużej ilości pożarów w drugiej połowie XIX w. władze miejskie postanawiają zorganizować własną pomoc przeciwpożarową, opartą na praktycznym, powszechnym podłożu prawnym pod jednolitym kierownictwem. W dniu 29 czerwca 1875 r. dyrektor kopalni Hoffman, burmistrz Fuchs, sędzia okręgu Król oraz fabrykant A. Prager zwołują zebranie otwarte wszystkich mieszkańców Rybnika, aby wspólnie zadecydować o utworzeniu " Towarzystwa Przeciwpożarowego i Ratunkowego" w Rybniku. Opracowano "Ustawę Prawną" Towarzystwa, którą władze miejskie zatwierdziły 6 lipca 1875 roku. Pierwszym wyposażeniem straży były: 3 sikawki, 100 mb węża tłocznego, 1 transporter około 20 stóp węża ssawnego oraz bosaki i kopacze.

woz

zaprzęg pożarniczy - jeden z pierwszych zaprzęgów pożarniczych stosowanych w strażach pożarnych

Dla szybszego alarmowania straży pożarnej, na wypadek zagrożenia pożarowego, w listopadzie 1876 r. podzielono miasto na 5 obwodów, w których urządzono punkty alarmowe, posiadające łatwo dostępne dzwonki i inne instrumenty alarmowe.
Pierwsza remiza strażacka mieściła się za kościołem ewangelickim (obecnie ul. Klasztorna). Towarzystwo korzystając z zaliczki amortyzacyjnej w wysokości 1500 marek z "Provinziel-Stadte-Feur-Sozitat" zleciło w 1877 r. rozpoczęcie budowy nowej remizy na tzw. "Świńskim Targu" (obecnie ul. Chrobrego).
Z funduszu władz miejskich zakupiono:
- w 1878 r. 4-ro kołowy wóz drabinowy, drabiny przystawne, 20 wiader brezentowych i wózek na węże tłoczne,
- w 1879 r. dwu kołową sikawkę przenośną "G. A. Jancke - Lipsk", która była czynna do 1939 r., wór ratunkowy, drabinę dwuczęściową na dwu kołowym wózku "Magirus-Ulm" oraz aparat przeciwdymny.

Władze miejskie 7 lipca 1881 r. wydają "Statut miejscowy", w którym uregulowano sprawę przymusowej straży pożarnej, dając poszczególnym osobom możliwość wykupienia się z tego obowiązku, przez zapłacenie pewnej kwoty na rzecz straży.
W dniach 23, 24, 25 czerwca 1900 roku OSP Rybnik obchodziła uroczyście swoje 25-lecie istnienia, na które zaproszono 67 OSP należących do Związku, 30 OSP nie należących do Związku i 10 straży pożarnych zagranicznych. W tym czasie OSP Rybnik liczyła 82 czynnych członków.
Przez 25 lat pracowano mozolnie i wytrwale nad strukturą wewnętrzną straży pożarnej w Rybniku, stwarzając jej tym samym pewne podstawy prawne i zapewniając materialne utrzymanie. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, starano się o uzyskanie zezwolenia na wybudowanie nowej odpowiednio przystosowanej remizy strażackiej, ale wojna rozpętana w 1914 roku, całkowicie przekreśliła nadzieję na zrealizowanie tego projektu.
Po wojnie drugiego lutego 1923 r. całkowicie przejęto władzę w ręce polskie i wprowadzono rozkazodawstwo i regulaminy w języku polskim. W niedzielę 19.07.1925 r. OSP miasta Rybnik, spokojnie choć skromnie obchodziła swój 50-cio letni jubileusz istnienia.
W 1926 r. doczekano się ostatecznego załatwienia nowego pomieszczenia na remizę strażacką. Wyznaczono ją przy ul. Chrobrego 15, gdzie dobudowano III piętrową wspinalnię. Remiza ta służyła rybnickiej straży do 1969 r. kiedy to wybudowano nową strażnicę przy ul. Findera 4 (obecnie ul. Św. Józefa 4).

remiza

załogi rybnickiej Straży Pożarnej na tle strażnicy przy ulicy Chrobrego

Lata 1930 - 1933 były początkiem wewnętrznego unormowania i pewnej stabilizacji szeregów OSP Rybnik. Przeszkolono i wymieniono kadrę oficerską i podoficerską, mianowano nowych funkcyjnych co podniosło dyscyplinę i skuteczność działania w akcjach ratowniczych.
W dniach 21 i 22.09.1935 r. OSP Rybnik obchodziła swoje 60-lecie. W 1937 r. utworzono drużynę żeńską składającą się z 10-ciu członkiń. Ostatnie posiedzenie Zarządu OSP Rybnik przed wybuchem II wojny światowej odbyło się 19 czerwca 1939 r.
Rybnik został wyzwolony 26 marca 1945 r. Strażacy zastali spaloną remizę i cały sprzęt. W dniu 11 czerwca 1945 r. o godz. 14.00 w Miejskich Zakładach Technicznych (późniejsze MPGKiM) odbyło się pierwsze po wojnie zebranie OSP Rybnik. Strażacy ruszali do akcji gaśniczych we własnych ubraniach i butach, z darowizny PCK otrzymali podstawowy sprzęt gaśniczy. W latach 1947 - 1950 następuje dalsze doposażenie rybnickiej straży w sprzęt przeciwpożarowy. 

Lata 1950-1991

 

Dzieje rybnickiej Straży Pożarnej w latach 1950 - 1991

W roku 1950 nowa ustawa o ochronie przeciwpożarowej zmienia w zasadniczy sposób dotychczasową strukturę organizacyjną pożarnictwa w Polsce. W Rybniku zorganizowano Zawodowe Pogotowie Straży Pożarnej, które następnie z dniem 1 stycznia 1955 r. przeorganizowano w Zawodową Straż Pożarną.

remiza1

rybniccy pożarnicy na tle bramy garażowej strażnicy przy ulicy Chrobrego

remiza2

nowy budynek straży pożarnej przy ulicy Findera (obecnie ulica Świętego Józefa) z roku 1970

nowa1 nowa2 nowa3

widok strażnicy z roku 2005

Od 1972 Komenda była filią Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Katowicach i szkoliła corocznie około 200 szeregowych funkcjonariuszy pożarnictwa z terenu całego województwa.
Po reorganizacji w 1975 z Komendy Miejskiej i Komendy Powiatowej zostaje utworzona Rejonowa Komenda Straży Pożarnych jako jednostka administracyjna i Zawodowa Straż Pożarna jako jednostka operacyjna, je teren działania obejmuje miasta Rybnik, Żory, Knurów, miasto i gminę Czerwionka-Leszczyny oraz gminy Gaszowice, Świerklany, Suszec i Kornowac.
Dzięki pomocy władz wojewódzkich i lokalnych ZSP w Rybniku otrzymuje coraz lepszy sprzęt umożliwiający skuteczne prowadzenie interwencji. We wprowadzonym przez KW PSP Katowice współzawodnictwie pomiędzy jednostkami województwa Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Rybniku zajmuje czołowe miejsca. Osiągnięcia uzyskane przez funkcjonariuszy KR PSP i ZSP wyróżnione zostają nadaniem sztandaru.

sztandar

uroczyste nadanie sztandaru dla Zawodowej Straży Pożarnej na rybnickim rynku

W uroczystości nadania sztandaru Zawodowej Straży Pożarnej w Rybniku uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Straży Pożarnych - pułkownik Włodzimierz Tessar.
W 1986 Jednostka została wyposażona w nowoczesny podnośnik "BRONTO - SKYLIFT" o wysięgu 50 m oraz ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy STEYR-ROSENBAUER (GCBA 11/50). Od tego czasu rybniccy strażacy mają możliwość prowadzenia akcji nawet na najwyższych obiektach naszego miasta.

bronto

podnośnik hydrauliczny 50 metrowy
 
styer
 
ciężki samochód gaśniczy

W dalszych latach następuje rozbudowa strażnicy i garaży.

Lata 1992-1996